Farní informace - rok 2008

Zhodnocení roku 2008

Letošní rok zhodnotíme v úterý 30. prosince 2008. Sdělím Vám také jak si vedla farnost ekonomicky a podíváme se společně na hlavní pastorační události roku 2008.Poděkování za vánoční sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na Hod Boží vánoční. Na opravy kostela se vybralo 22.600,- Kč.


Pobožnost u jesliček + křest nového CD

Také Vás zveme na Štěpána v pátek 26. prosince 2008 odpoledne v 15:00 bude pobožnost dětí u jesliček. Hrát a zpívat budou velká i malá rytmická schola a večer v 18:00 bude vánoční koncert sboru Fons. Přitom bude představeno nové CD.


Návštěva kláštera

Na Hod Boží vánoční - 25. prosince 2008 bude celé odpoledne otevřená bazilika v Klášteře od 13:00 do 16:00. Můžete přijít a pomodlit se s dětmi u jesliček, nebo přijet s návštěvami.


Hod Boží vánoční - sbírka na opravy kostela

Na Hod Boží vánoční 25. prosince 2008 bude sbírka na plánované opravy kostela v roce 2009.


Sbírka na plynové topení na Křižánkách

Na "Půlnoční" mši svaté na Křižánkách bude sbírka na plynové topení ve filiálním kostele. Na Hod Boží zde bude sbírka na opravy kostela, které se plánují na příští rok.


Zdobení vánočního stromu

Děti, zveme Vás na zdobení vánočního stromu z Vašich ozdob, které jste během adventu vytvořily – v pondělí 22. prosince 2008 ve 13:00 hod v kostele.


Betlémské světlo

Od 4. neděle adventní si můžete ve farním kostele vyzvednout Betlémské světlo a donést si ho do svých domovů.


Bohoslužby o vánočních svátcích

24.12.2008 - Štědrý den - 24:00 - "Půlnoční mše svatá" na Křižánkách
25.12.2008 - Hod Boží vánoční - 11:00 - Za mír a pokoj ve světě - Herálec
26.12.2008 - Svátek sv. Štěpána - 11:00 - Za mládež a za dar víry - Herálec a Křižánky
28.12.2008 - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - 11:00 - Za rodiny - Herálec


Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď v Herálci bude v sobotu 20. prosince 2008 od 9:00 hod. Přijede také pan farář z Fryšavy - P. Pavel Svoboda.


Modlitby matek

Společenství "Modlitby matek" se sejde v neděli 14. prosince 2008 17:00 hod na faře. Společenství povede paní Marie Teplá.


Poslední volná místa na expedici - Finsko 2009

Na 11. diecézní expedici mládeže "Finsko 2009" je posledních deset míst.


Poděkování schole

Děkujeme za hudební doprovod při mši svaté velké schole z Kláštera.


Expedice 2009 - Finsko

Zájemci se již mohou přihlašovat na 11. diecézní expedici mládeže. Informace jsou na vývěsce pro mládež.


Radostná neděle - zpívat bude schola z Kláštera

Za týden v neděli 14. prosince 2008 bude při mši svaté hrát a zpívat velká schola z Kláštera.


Vzdělávání ve víře - pokračování

V pátek 12. prosince 2008 večer bude další část našeho vzdělávání ve víře. Na faře v 19:00 hodin.


Vyprávění o ikonách

Všechny Vás zvu na krátký program v neděli 7. prosince – v 17:30 hod. ve farním sále bude vyprávět o ikonách misionář br. Václav Čáp. Také bude možnost si zakoupit repliky ikon. Zvu také mládež.


Prodej knih a pohlednic

Příští neděli 7. prosince 2008 bude po mši svaté prodej knih, pohlednic a kalendářů...


Ozdoby na farní vánoční strom

Děti, na příští neděli 7. prosince 2008 můžete připravit a na mši svatou přinést v obětním průvodu různé vyrobené a namalované ozdoby, kterými ozdobíme farní vánoční strom.


Mikulášská mše

Mikulášská dětská mše svatá bude tentokrát v sobotu 6. prosince 2008 večer v 17:00 hod.


Změna

V úterý 2. prosince 2008 bude místo mše svaté adorace, na první pátek bude mše svatá v 18:00 hod. a dětská mše svatá ke svátku sv. Mikuláše bude v sobotu v 17:00 hod.


Mons. Bohuslav Brabec + 26. listopadu 2008

Ve středu 26. listopadu 2008 večer zemřel pan farář z Radostína nad Oslavou, Mons. Bohuslav Brabec. Pohřeb bude mít ve čtvrtek 4. prosince 2008 – parte je na vývěsce.


Poděkování za přepis Bible

Děkujeme všem 48 lidem, kteří se zapojili do ručního opisování Bible.


Pouť do Svaté Země

Farní pouť v roce 2009 bude, dá-li Pán opět do Svaté Země – tentokrát však s jiným programem. Pouť Izrael + Jordánsko je naplánována od 13. března do 21. března 2009. Podrobnější informace jsou na webových stránkách a na vývěsce. Základní cena je 18.000,-Kč, s letištními poplatky je to 23.000,-Kč. Již je možné se přihlašovat.


Opisování Bible v Herálci

Kdo by se chtěl ještě zapojit do ručního opisování Bible, může tak učinit v úterý 25. listopadu 2008 přede mší svatou nebo po mši svaté na faře.


Žehnání adventních věnců

Na příští neděli 30. listpadu 2008 si můžete přinést adventní věnce – požehnáme je při mši svaté.


Peníze na sbírku ke "Dni bible"

V neděli 16. listopadu 2008 byla sbírka ke "Dni bible". Vybralo se v Herálci i v Křižánkách dohromady 6.500,-Kč.


Další společenství "Modlitby matek"

Na první společenství "Modlitby matek", které proběhlo včera přišlo více než 15 žen. Další setkání se uskuteční v prosinci.


Průvodce adventem

Blíží se advent, jako v minulých letech i letos si můžete zakoupit brožurku "Průvodce adventem", která Vám pomůže přiblížit Boží slovo a prožít advent v pravidelné modlitbě – cena 10,-Kč.


Křest Terezy Gregorové

Po mši svaté v neděli 16. listopadu 2008 byl křest malé Terezy Gregorové.


Sbírka ke "Dni bible"

V neděli 16. listopadu 2008 bude sbírka ke "Dni bible". Svým darem podpoříme vydání Písma svatého v národních jazycích chudých zemí Afriky.


Sbor z Jimramova

Děkujeme mužskému chrámovému sboru z Jimramova za zpěv při liturgii v neděli 16. listopadu 2008.


Intence na liturgický rok 2008-2009

Úmysly na které chcete obětovat mše svaté v novém liturgickém roce 2008 - 2009 můžete nahlašovat od začátku letošního adventu. Intence mší svatých zapiště do připravených lístečků, které si po vyplnění termínu mše svaté zase můžete vyzvednout.


Modlitby matek

První společenství „Modlitby matek“ se uskuteční u nás v Herálci v sobotu 15. listopadu 2008 v 17:00 hod na faře. Zvu všechny matky a babičky.


Ekonomické a pastorační farní rada

V úterý 11. listopadu 2008 po mši svaté bude na faře setkání ekonomické i pastorační farní rady.


Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Od 1. do 8. listopadu 2008 je možné za splnění obvyklých tří podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce - získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Podmínkou je návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.


Mše o svátcích

 • Slavnost všech svatých - sobota 1. listopadu - Herálec 7:30 hod.
 • Památka všech věrných zemřelých - neděle 2. listopadu - Herálec a Křižánky
  11:00 hod.

Pastýřský list biskupů

V neděli 26. října 2008 se četl během bohoslužeb ve všech diecézích společný pastýřský list biskupů Čech a Moravy k etickým otázkám, které se týkají lidského života. Biskupové tak chtějí – jak je uvedeno v listě – "seznámit velmi stručně co nejširší okruh věřících" s obsahem církevních dokumentů k těmto otázkám. V následujícím odkazu si tento pastýřský list můžete stáhnout


Poděkování za peníze na misie

Pán Vám odplať Vaše dary minulou neděli při sbírce na misie. Vybralo se 10.440,- Kč.


Pohřeb Dr. Radslava Kinského

Pohřeb pana hraběte bude v sobotu 25. října 2008 v 15:00 hod. Dr. Radslav Kinský bude uložen do rodinné hrobky v neděli 26.10. v Chlumci nad Cidlinou.


Vím, komu jsem uvěřil

Zveme všechny zájemce, zvláště členy farní rady na letošní Konferenci k Roku sv. Pavla: „Vím, komu jsem uvěřil“, která se uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v sobotu 8. listopadu 2008. Přihlašovat se můžete u otce Vladimíra do příští neděle.


Obnova znalostí 2

Náš další společný večer – „vzdělávání ve víře“ bude kvůli volbám až o týden později. Tedy v pátek 24. října 2008 na faře.


Misijní neděle

Příští neděli 19. října 2008 je „Misijní neděle“ – den modliteb a také sbírka na potřeby misijního díla církve. Vzpomeňte také v modlitbě – Misijní most modlitby v sobotu 18.10. ve 21:00 (viz Rádio Proglas). Během misijní neděle bude možné podpořit misie také zakoupením kalendářů, růženců...


Posvícení na Křižánkách

Příští neděli 19. října 2008 bude na Křižánkách posvícení. Mše svatá tam bude v 11:00.


Volná místa na pouť

Na růžencovou pouť se vydáme příští sobotu 18. října 2008. Ještě je několik volných míst – pojedeme do Sloupa, Vranova u Brna a Rajhradu u Brna. Odjezd autobusu bude v 7:30 z parkoviště. S sebou teplé oblečení a svačinu. Kdo jede s námi, prosím aby nezapomněl jít k volbám již v pátek večer! Návrat z pouti bude po 16. hodině.


Miloš kabrda - "Dějiny duše"

V neděli 12. října 2008 v 17:00 bude mít v Klášteře přednášku P. Miloš Kabrda na téma: "Dějiny duše", aneb „Setkání s bytostným já“. Zvu především naše biřmovance.


Dr. Radslav Kinský + 12. října 2008

V neděli 12. října 2008, krátce po půlnoci zemřel po dlouhé těžké nemoci pan hrabě Dr. Radoslav Kinský. Radslav Kinský oslavil v červnu t.r. své osmdesáté narozeniny. Do historie Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zapsal jako jeho třetí velkopřevor. Od r. 1986 vedl exilové velkopřevorství. Na tento úřad rezignoval po dovršení 75 let a přijal titul emeritního velkopřevora. V úterý 14. října bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie možnost se s panem hrabětem v tichu poprvé rozloučit. Rakev ze zesnulým bude v kostele od 16:00 do 19:00 hod. Pohřeb bude s největší pravděpodobností v sobotu 25. října v odpoledních hodinách v bazilice v Klášteře. Uložení do rodinné hrobky v Chlumci nad Cidlinou bude o den později. R. I. P.


 • tiché rozloučení - úterý 14. října 2008 od 16:00 do 19:00
 • pohřební mše svatá - sobota 25. října 2008 v 15:00 hod. v klášteře
 • uložení do hrobky - neděle 26. října 2008 v Chlumci nad Cidlinou

Pouť do Sloupa

Pouť členů živého růžence bude v sobotu 18. října 2008 do Sloupa v Moravském Krasu. Odjezd autobusem bude v 7:00. Přihlašovat se můžete na archu na stolečku.


Dovolená

V pondělí 29. září 2008 jede otec Vladimír na krátkou dovolenou – vrátí se v pátek a mše svaté zde bude mít v úterý i v pátek P. Josef. Pozor – mše svatá bude v pátek až v 19:00 hod.


2. ročník festivalu Fons chrámové hudby

V neděli 28. října 2008bude 2. ročník festivalu Fons chrámové hudby. Začátek je v 16:00 v bazilice v Klášteře.


Poutní mše svatá ve Světnově

V neděli 28. září 2008 na sv. Václava bude ve 14:30 poutní mše svatá ve Světnově.


Adorační den v Herálci

Adorační den v naší farnosti bude v sobotu 20. září 2008. Zahájíme jej mší svatou v 7:30 a zakončí jej pan jáhen v 18:00 svátostným požehnáním. Můžete se zapisovat na arch, aby bylo zajištěno, že zde v každou chvíli někdo bude.


Obnova znalostí

První vzdělávací a modlitební setkání na faře – „Úvod do křesťanství“ bude v pátek 19. září v 19:00 na faře.


Požehnání na cestu poutníkům do Řecka

Požehnání na cestu poutníkům do Řecka – ve středu 17. září 2008 večer se vydávají účastníci děkanské pouti „Po stopách sv. Pavla“ do Řecka. Zveme všechny poutníky na mši svatou v 17:15 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie s požehnáním na cestu. Odjezd je v 18:00 z parkoviště u Klášteřa.


Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na církevní školství, která byla minulou neděli. Vybralo se 6.450,-Kč.


Reportáž v televizi

Reportáž z diecézního setkání rodin 2008 ve Žďáře bude vysílána dnes v neděli 7. září 2008 ve 14:30 na ČT 1.


Pastorační rada

Setkání členů pastorační farní rady bude v úterý 16. září 2008 v 19:00 hod.


Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v pondělí 15. září – 1. třída bude mít hodinu v 11:15 a budu je vyučovat já. Se mnou budou mít hodinu také vyšší ročníky – celý druhý stupeň se sejde také v pondělí od 14:00 hod. Ostatní třídy prvního stupně bude vyučovat paní katechetka Marie Laušmanová.


Teologický kurz

Stále je možné se přihlašovat na teologický kurz do Brna, který začne v říjnu t.r.


Sbírka na církevní školství

Příští neděli 7. září 2008 bude sbírka na církevní školství.


Koncert skupiny Bétel

V neděli 7. září 2008 bude koncert brněnské skupiny Bétel - v 17:00 v rajském dvoře žďárského kláštera.


Vzdělávací a modlitební setkání

První setkání na faře – "Úvod do křesťanství" bude v pátek 19. září 2008 v 19:00 na faře.


Děti namalují zážitky z prázdnin

Děti, na příští neděli 31. srpna 2008 si můžete připravit namalované obrázky – zážitky z letošních prázdnin. Můžete je přinést v obětním průvodu jako poděkování za letošní prázdniny.


5. diecézní pouť rodin

5. diecézní pouť rodin s žehnáním nového oltáře bude v sobotu 30. srpna 2008 ve Žďáře n/S 2 – mše svatá s otcem biskupem bude v 10:00 hod. Program začne již v 9:00 v bazilice. Po mši svaté bude pokračovat bohatý program v celém areálu kláštera, budou volné vstupy do muzeí a odpoledne také na Zelenou Horu. Pouť bude ukončena na 1. nádvoří v 16:00 hod a na ní naváže kulturně duchovní program „Klášterní noc“.


Modlitby matek

Dnes odpoledne v neděli 24. srpna 2008 v 17:00 hod. bude v Klášteře v křížové chodbě společenství "Modlitby matek"


Setkání budoucích poutníků

Setkání přihlášených účastníků podzimní děkanské pouti do Řecka se uskuteční příští neděli 24. srpna 2008 v 19:00 hod. v Klášteře.


Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V Herálci bude mše svatá jako vigilie ve čtvrtek 14. srpna 2008 večer; v pátek, sobotu nebo neděli můžete přijet na pouť do Žďáru – Kláštera.


"Svatomichalská schola" z Brna.

Při úterní mši svaté 12. srpna 2008 zazní již podruhé nádherné choráli v podání zkušené scholy z Brna. Tento zážitek si nenechte ujít!


Ohlášky snoubenců

Dne 23. srpna 2008 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Pavla Gregorová (Herálec) a Radim Dvořák (Brno). Ohlášky se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Prosím o modlitbu za tyto snoubence.


Ohlášky snoubenců

Dne 16. srpna 2008 chtějí uzavřít v naší farnosti na Křižánkách církevní sňatek tito snoubenci: Eva Zlevorová a Michal Slonek. Ohlášky se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Prosím o modlitbu za tyto snoubence.


Historie Křižánek

Díky Milanu Tlustému, který mi dodal texty a fotografie, se můžete podívat na dosavadní historii kostela na Křižánkách. Postupně budou doplňovány další texty a fotografie, je jich opravdu hodně, takže doporučuji sledovat záložku Historie, kde vše najdete.


Pouť na Křižánkách

V neděli 3. srpna 2008 bude pouť v Křižánkách – mše svatá tam bude v 11:00 hod.


Je potřeba doplnit sbor

Znovu připomínám možnost připojit se svým zpěvem k farnímu sboru - zkouška bude v pátek 25. července 2008 v 17:30 hod v kostele.


Odjez na expedici do Moldávie

Dnes 20. července 2008 odpoledne odjíždí otec Vladimír s mládeží na 10. diecézní expedici do Moldávie. Vrátíme se, dá-li Pán. 30.července 2008.


Slavnostní otevření kostela v klášteře

V sobotu 19. července 2008 bude slavnostně otevřen kostel NPM. Odpoledne od 13:00 bude kostel otevřený pro veřejnost, v 18:00 bude přenesena Nejsvětější svátost a budeme slavit mši svatou.


Přihlaste se do sboru

Členové velkého a dětského chrámového sboru v Herálci mezi sebou rádi přivítají nové členy ve všech hlasových skupinách (soprán, alt, tenor, bas, děti). Nejbližší zkouška bude v pátek 25. července 2008 v 17:30 hod. v kostele. Rozpis dalších zkoušek je na vývěsce v síňce.


Sestry saleziánky na herálecké faře

Tento týden budou mít u nás na faře sestry saleziánky duchovní cvičení. Otec Vojtěch Brož, který exercicie povede bude mít místo mne v úterý mši svatou. Je volná intence, kdo by chtěl obětovat mši svatou na svůj úmysl, může přijít za mnou po mši svaté.


Noví kněží a jáhni pro naši diecézi

Minulou sobotu byli vysvěceni 3 novokněží pro naši diecézi a v sobotu 12.7. budou vysvěceni 4 jáhni.


P. Ladislav Simajchl - 60 let kněžství

V těchto dnech oslavuje výročí 60 let kněžství P. Ladislav Simajchl z Fryšavy.


Odjezd na 3. Farní putovní tábor – České Středohoří a Děčínské skály

Na "puťák" se odjíždí příští neděli 6. července 2008 – sraz v 11:00 hod. na nádraží ve Žďáře n/S. Návrat je v pátek 11. července 2008 ve večerních hodinách.


Poděkování za sbírku

Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na bohoslovce minulou neděli. Vybralo se 7.300,-Kč.


Activ8 - setkání mládeže

Všechny mladé zvu srdečně na setkání moravsko – česko – slovenské mládeže ACTIV8 na Velehrad od 18. do 20. července 2008.Rok svatého Pavla v brněnské diecézi

Rok sv. Pavla - výročí 2000 let od narození sv. apoštola Pavla – začne příští neděli 29. června 2008. V brněnské diecézi bude rok zahájen pontifikální bohoslužbou v 9 hodin.


Táborák

V neděli 22. června 2008 večer v 18:00 bude táborák pro děti a mládež, kteří se hlásí na farní putovní tábor. Sraz ve Žďáře na faře v 17:45.


Mše svatá na poděkování za uplynulý školní rok

Na poděkování za uplynulý školní rok budeme slavit tento týden dětskou mši svatou ve čtvrtek 26. června 2008 v 17:00 v lese u nového kříže... Potom bude malý táborák.


Poděkování za sbírku

Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na bohoslovce.


Zahájení roku svatého Pavla

Jménem otce biskupa Vojtěcha Vás zvu na slavnostní zahájení Roku sv. Pavla v brněnské diecézi. Uskuteční se v den slavnosti svatých Petra a Pavla, našich diecézních patronů, v neděli 29.června 2008. Program začíná pontifikální bohoslužbou v 9 hodin a pokračuje bohatým programem pro všechny příchozí.Sbírka na bohoslovce

Příští neděli 29. června 2008 bude sbírka na bohoslovce. Prosím, podpořte kněžský seminář v Olomouci, kde se připravuje budoucí kněžstvo pro všechny tři moravské diecéze.


Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 26. června 2008 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá je tam v 8:30.


Velká slavnost prvního svatého přijímání

Příští neděli 8. června 2008 prožijeme slavnost první svaté přijímání 12.ti dětí z naší farnosti.


Zpověď

První svatá zpověď pro prvokomunikanty a jejich rodiče, kmotry a příbuzné bude v sobotu 7. června 2008 od 14:00 hod.


Pojeďte na tábor

Starší školáci a mládež, která má zájem jet s námi na letní putovní tábor ve dnech 6. – 11. července 2008 ať si u mne vyzvednou přihlášky.


Výtvarné odpoledne

V pondělí 2. června 2008 bude další výtvarné odpoledne pro děti na faře – začátek v 16:00 hod. S sebou přezůvky.


Setkání mládže

Děkanátní setkání mládeže bude příští sobotu 7. června 2008 v Radešínské Svratce.


První svaté přijímání

Slavnostní okamžik prvního svatého přijímání nastane pro děti v neděli 8. června 2008 při mši svaté v 11 hod.


Výtvarné odpoledne na faře

V pondělí 2. června 2008 bude další výtvarné odpoledne pro děti na faře – začátek v 16:00 hod. S sebou přezůvky.


Mše na Křižánkách

V neděli 1. června 2008 bude také mše svatá na Křižánkách.


Den modliteb za kněze

V pátek 30. května 2008 je Světový den modliteb za posvěcení kněží. Proto bude tento týden adorace na tento úmysl.


Mše svatá k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavíme jako vigilii ve čtvrtek 29. května 2008 večer v 18:00 hod. Po mši svaté ve čtvrtek bude setkání členů farní rady.


Kněžská rekolekce

Kněžská rekolekce je ve čtvrtek 29. května 2008 v Novém Městě na Mor. Mše svatá je tam v 8:30 hod.


POUŤ V HERÁLCI - 25. KVĚTNA 2008

Mše svatá v neděli 25. května 2008 v 11:00 za farníky. Pouť je k příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně


Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá v den slavnosti Těla a Krve Páně bude ve čtvrtek 22. května 2008 v 19:00. Po mši svaté půjdeme s Eucharistií průvodem Božího Těla k venkovnímu oltáři.


Modlitba za svobodu církve v Číně

V sobotu 24. května 2008 – den modliteb za svobodu církve v Číně


Poslední místa do Řecka

Ještě jsou poslední volná místa na Děkanskou pouť "po Stopách sv. Pavla" do Řecka od 17. do 27. září 2008. Cena 7.999,-Kč.


Sbírka na charitu

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na potřeby Katolické charity minulou neděli – vybralo se 5.500,-Kč.


"Program pouti na Zelené hoře"

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2008

Letos po 4 letech bude interiér poutního kostela bez lešení!

Pátek 16. května 2008

 • 17,15 - mše svatá - slouží P. Pavel Lazárek, farář v Olešnici, zpívá farní sbor od sv. Prokopa

Sobota 17. května 2008

 • 17,00 - mše svatá - slouží P. Pavel Lacina, adm. v Milonicích, zpívá farní sbor z Kláštera

Neděle 18. května 2008

 • 6,00 - mše svatá - slouží P. Tomáš Holý, farář ve Žďáře n. S. 1
 • 7,30 - mše svatá - slouží P. Miloš Kabrda SDB, farář v Újezdě
 • 9,00 - mše svatá - slouží P. František Blaha, SDB, provinciál, zpívá rytmická schola z Kláštera
 • 10,30 - mše svatá - slouží P. František Blaha, SDB, provinciál, zpívá klášterní farní sbor Fons
 • 14,30 - mše svatá - slouží P. Josef Brychta, farář v Jemnici, po mši svaté bude májová pobožnost

Sbírka na charitu

Příští neděli 11. května 2008 bude sbírka na potřeby České katolické charity.


Motorkářská pouť

V sobotu 10. května 2008 ve 14:00 hod. bude již tradiční "Motorkářská pouť". Bohoslužba Slova bude na Zelené Hoře.


Příprava na první svaté příjímání

Příprava na první svaté přijímání bude v úterý 6. května v 16:30.


Pohřební mše svaté

 • pátek 2. května 2008 ve 14:30 - pohřeb + pana Josefa Teplého
 • sobota 3. května 2008 ve 13:00 - pohřeb + pana Odvárky


Příprava na první svaté příjímání

Příprava na první svaté přijímání bude v úterý 29.dubna v 16:30.


Návštěva u nemocných

Nemocné budeme navštěvovat v pondělí po 15.té hodině.


Brigáda na farní zahradě

Bylo by třeba udělal nějakou práci na farním dvoře. Je třeba tam uklidit a srovnat terén a dvůr celkově upravit. Kdo by z mužů měl čas a byl ochoten, domluvte se s panem Fialou nebo se zastavte u mne.


Výtvarné odpoledna na faře

Jménem členů PFR zveme děti na malé setkání na faře v pondělí 28. dubna v 16:00 hod. Program jsme nazvali "výtvarné odpoledne pro děti a jejich rodiče". Všechny děti jsou zvány, případně také rodiče. S sebou si přinést nůžky, lepidlo a přezůvky.


Mše na Křižánkách

Příští neděli 27. dubna 2008 bude mše svatá v 11:00 také v Křižánkách a křest malé Heleny Kuchynkové.


Přednáška na téma - Věda a víra

Zveme Vás na přednášku Dr. P. Marka Orka Váchy, která proběhne v pátek 25.dubna 2008 v 19:00 hod. v obřadní síni – u nás v Klášteře. Téma: „VĚDA A VÍRA“ – nebo „Evoluční myšlenka jako typ konfliktu mezi vědou a vírou“.


Slib pastorační rady

V neděli 20. dubna 2008 při mši svaté proběhl v Herálci slavnostní slib členů ekonomické i pastorační farní rady v tomto znění:

„Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.“

„Slibuji, že budu pracovat v pastorační farní radě k prospěchu celé farnosti a ke chvále Boží tak, aby farní společenství žilo a hlásalo evangelium.“ Kéž mi Bůh pomáhá.“

Ekonomická farní rada: Irena Schlosserová, Miroslav Fiala, Luboš Gregor

Pastorační farní rada: Marie Teplá, Bohuslav Major, Jaroslava Urbánková, Milada Laštovicová, Antonín Trávníček, Iva Černá, Renata Gregorová


Ohlášky snoubenců

V sobotu 26. dubna 2008 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Mgr. Petr Dvořák, Hlinsko a Lucie Burešová, Herálec. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku a současně Vás prosím o modlitbu za tyto snoubence.


Slib pastorační rady

Slib členů nové pastorační farní rady bude v neděli 20. dubna 2008 za týden při mši svaté.


Setkání prvokomunikantů

V úterý 15. dubna 2008 v 16:30 bude na faře setkání prvokomunikantů.


1. setkání pastorační rady

První setkání nové pastorační farní rady bude až v úterý 15. dubna 2008.


Přijetí dvou nových ministrantů

Při večerní mši svaté v úterý 15. dubna 2008 budou slavnostně přijati noví dva ministranti.


Naši farníci jeli do Řecka

Plný autobus věřících ze žďárské farnosti odjel 2. dubna 2008 na pouť, která se jmenovala "Po stopách Sv. Pavla", s Boží pomocí se všichni ve zdraví vrátili 12. dubna 2008. Pozvánka na pouť. Fotogafie a texty z pouti připravujeme.


Setkání poutníků

Na pouť „Po stopách sv. Pavla“ do Řecka se vydáme ve středu 2. dubna 2008. Předodjezdové informace dostanou všichni na biblické hodině v sobotu 29.3. v Klášteře v 19:00 hod.


Duchovní obnova

Srdečně Vás zvu na duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou ve Žďáře n/S. - začne v pondělí 31. března v 15:00 hod. modlitbou. První přednášku bude mít Prof. Elias Vella v 16:00, druhou při mši svaté. Druhý den v úterý 1.4. bude program pokračovat ve stejný čas.


Žehnání nového kostela v Slavkovicích

Příští neděli - 30. března 2008 (Bílá neděle) je Neděle Božího milosrdenství a odpoledne v 15:00 bude slavnost žehnání nového kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.


Biblická hodina v klášteře

V sobotu 29. března 2008 v 19:00 hod. bude v Klášteře další biblická hodina – promítáme dokument o sv. Pavlovi.


Bohoslužby o velikonočních svátcích

18.03.2008 - úterý - 17:00
20.03.2008 - Zelený čtvrtek - 20:00 - den ustanovení sv. kněžství, Poslední večeře Páně
21.03.2008 - Velký pátek - 15:00 - den umučení Pána Ježíše Krista – den přísného postu
22.03.2008 - Bílá sobota - 19:00 - den modliteb, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
23.03.2008 - Hod Boží velikonoční - 11:00
24.03.2008 - Velikonoční pondělí - 11:00 - Křižánky


Díky za krásné velikonoční svátky

Děkujeme všem, kdo přispěli k letošnímu slavení svátků; ženám za výzdobu, ministrantům za službu a také našim varhanicím, zpěvákům, panu kostelníkovi...Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní sbírce na opravy kostela.


Sbírka na opravy kostela na Hod Boží velikonoční

Velikonoční sbírka bude na letošní opravy kostela. Investice budou velké, tak prosím, příspějte na dobrou věc - oprava kostela sv Kateřiny, chrám Boží.


Vezměte si jídlo do kostela

V neděli 23. března na Hod Boží velikonoční bude žehnání velikonočních pokrmů.


Pašiové hry ve Žďáře

Tradiční Pašijové hry budou 18. března 2008 - úterý Svatého týdne ve 20:00 na Libušíně, proto je naše mše svatá v úterý o hodinu dříve. Zvláštní autobus bude odjíždět v 19:00 hod.


"Missa Chrismatis" v katerdrále sv. Petra a Pavla v Brně

Zvu Vás na slavení Mše svaté "Missa Chrismatis" v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Zelený čtvrtek 20. března 2008 v 9:00. Obnova kněžských slibů a žehnání svatých olejů.


Soukromá modlitba o velikonočních svátcích

Na Zelený čtvrtek i na Velký pátek bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu v Getsemanské zahradě i u Božího hrobu vždy 2 hodiny po obřadech. Také v sobotu ráno od 9 hod bude kostel dvě hodiny otevřen k modlitbě.


Biblická hodina v klášteře v ZR

Dnes v neděli 9. března 2008 v 18:00 bude v Zr. další biblická hodina – „po stopách sv. Pavla“ – promítání dokumentu, modlitba a informace pro poutníky do Řecka.


Jarní prázdniny - Co takhle na výlet?

Začaly jarní prázdniny - v pondělí pojedeme na výpravu do Toulovcových maštalí. Zájemci se mohou přihlásit u pana faráře Vladimíra, do neděle 9. března 2008 17:00.


Mládež pojede do Brna

Setkání mládeže s otcem biskupem bude v Brně v sobotu 15. března – jako každý rok je to sobota před Květnou nedělí.


Volba do Ekumenické farní rady

Informace o volbě nové pastorační farní rady: několik zajímavých údajů: vrátilo se 83 vyplněných lístků; 46 osob mělo alespoň 1 hlas; těch, kteří měli 5 a více hlasů bylo 13 farníků. Všechn 13 osob jsme oslovili, zda chtějí pracovat po dva roky v PFR a souhlasilo 8 z nich. Proto již není nutné druhé kolo volby. Do PFR budou tedy v nejbližší době jmenováni tito naši farníci: Bohuslav Major, Jaroslava Urbánková, Milada Laštovicová, Marie Teplá, Antonín Trávníček st., Iva Černá, Renata Gregorová. PFR doplní také jeden člověk z Křižánek, pravděpodobně Milan Tlustý. PFR se bude většinou scházet s EFR: ve které jsou: Luboš Gregor, Miroslav Fiala a Irena Schlosserová. Všem Vám děkuji za volbu a jmenovaným budeme vyprošovat dary Ducha svatého.


Velikonoční svatá zpověď

Mše svatá ze slavnosti sv. Josefa bude v sobotu 15. března 2008 v 8:00 – hned potom začne svatá zpověď před Velikonocemi. Přijede p. farář z Fryšavy P. Pavel Svoboda a o. Josef Krchňavý.


Nová křesťanská prodejna

Ve Žďáře n/S, u Radniční restaurace byla otevřena prodejna s křesť. literaturou, růženci, rouškami, svícemi...Viz nástěnka.


První pátek

Mše svatá na první pátek bude v 18:00 hod 7. března 2008. Předtím bude křížová cesta.


Sbírka na opravy kostela

Příští neděli 24. února bude sbírka na letošní opravy našeho kostela.


Křížové cesty

Pobožnost křížové cesty je v pátek a v neděli v 17:00 hod.


Sbírka "Haléř sv. Petra"

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce "Haléř sv. Petra" – vybralo se 8.000,-Kč.


Sbírka na opravy kostela

V neděli 17. února bude při mši svaté sbírka na opravy kostela, které budou v tomto roce. Jedná se především o výměnu oken v kostele.


Svátost nemocných

V pondělí 11. února je Světový den nemocných a proto bude před úterní mší svatou 12. února možno přijmout svátost smíření a při mši přijmout svaté přijímání. Důvodem k přijetí svátosti nemocných je dlouhodobé nebo akutní vážnější onemocnění, věk nad 75 roků, či očekávaná operace... Prosíme, pomožte lidem, o kterých víte, že by svátost potřebovali, dostat se na mši svatou.


Příprava dětí

Příprava dětí na první svaté přijímání bude v úterý 12. února v 16:30 na faře.


Latinská mše

Příští neděli 10. února – 1. neděle postní - bude latinská mše svatá – chorálovým zpěvem bude doprovázet Svatomichalská schola z Brna.


Udělování svátosti nemocných

Společné udělování svátosti nemocných bude v pondělí 12. února při mši svaté. Prosím, pomozte nemocným a starým osobám aby mohli přijet na mši svatou.


Do kostela za kulturou?

Dobrý den, Informační centrum Petrov by chtělo rozšířit nabídku kulturních akcí o nový program, při němž bude možnost nejen poznat historickou a uměleckou hodnotu kostelů, ale také zde prožít příjemné chvíle. Protože tato služba má sloužit Vám, je pro nás Váš názor velmi cenný. Obracíme se proto na Vás s tímto dotazníkem.

 • Dotazník pošlete na email petrov@petrovinfo.cz

Zlata Součková, Informační centrum Petrov


Žehnání hromniček

Na páteční mši svatou 1. února si připravte svíci, může být zdobená – k žehnání „Hromniček“. Svíci můžeme používat k osobní nebo rodinné modlitbě.


Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 31. ledna bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá je v 8:30 hod.


Tajemství ikon

Promítání a rozjímání nad tajemstvím ikon v neděli 3. února 2008 v 17:00 hod. v křížové chodbě. Všechny srdečně zve P. Vladimír Vojtěch Záleský.


Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Paní ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Ing. Janá Zelená děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na Tříkrálové sbírce 2008. Celkem do této oblastní organizace přišlo 1 728 185,00 Kč.


Výzva otce biskupa

Milé sestry a bratři, jako Váš biskup Vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A Vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství do 25. března 2008.


Nový náhled fotografií

Jak jste si asi všimli, tak jsem zapracoval na nových náhledech pro všechny fotografie. Když se zobrazí fotografie, tak při kliknutí myší na pravou polovinu fotky se posunete o další fotku dále a při kliknutí myší na levou polovinu fotky se dostanete o fotku zpátky. Z náhledu vyskočíte buď tím, že kliknete na křížek vpravo dole nebo úplně mimo fotografii. Mělo by to snad jít na všech prohlížečích, kdyby s tím někdo měl problém, tak ať mě kontaktuje a já mu pomůžu: Pavel Dítě, dite.pavel@centrum.cz, 777236125.

Doporučoval bych stáhnout prohlížeč Mozzila Firefox 2.0 CZ, je bezpečnější než Internet Explorer, má lepší funkce a je kompletně v češtině.

Tento prohlížeč si můžete stáhnout zde.


Tříkrálová sbírka

V neděli 13. ledna 2008 při mši svaté v kostele sv. Kateřiny byla v Herálci ukončena Tříkrálová sbírka pro Charitu České republiky. Vybraná částka 22 392,50 Kč + 10 Sk byla předána koordinátorce TKS - Michaele Mahlové.


Příprava na první svaté přijímání

V úterý 29. ledna 2008 v 16:30 - bude první setkání dětí, které se začnou připravovat na první svaté přijímání.


1. setkání poutníků do Řecka

V křížové chodbě kostela Nanebevzetí panny Marie ve Žďáře nad Sázavou proběhne v neděli 27. ledna 2008 v 16 hod. první informační schůzka poutníků do Řecka. Základní informace sdělí ředitel CK Awertour a pak bude následovat promítání fotografií z Řecka.


Děkanský formační den

Připravujeme další formační vzdělávací kurz pro naše děkanství. Tentokrát bude program pro naše varhaníky, vedoucí schol a dirigenty sborů a také pro lektory , kteří chtějí zkvalitnit přednes Božího Slova při liturgii. Kurz se uskuteční v sobotu 19. ledna v Novém Městě na Mor. v 9:30 v kostele sv. Kunhuty a setkání bude pokračovat v místním kině. Konec programu bude kolem 15:00 hod. K účasti srdečně zvou P. Jakub Holík a P. Vladimír Záleský


Farní bruslení

Bratři a sestry, přijměte pozvání na trochu netradiční rozloučení s vánočním časem: stačí teplé oblečení a brusle. Sejdeme se v neděli 13. ledna na Konventním rybníku za žďárským klášterem v 18:00 hod. Rodiče, přijďte i s dětmi alespoň na hodinu na „Farní bruslení“. Budeme dojídat vánoční cukroví... !! AKCE ZRUŠENA !! Důvodem je špatné počasí.


Poslední rozloučení s panem prelátem Ludvíkem Horkým

V sobotu 12. ledna dopoledne se v Brně v katedrále rozloučíme s panem prelátem Ludvíkem Horkým, který jako bývalý kapitulní vikář vedl naši diecézi v době kdy brněnské biskupství nemělo svého biskupa - od roku 1972 do roku 1990.


Mše za farníky

Od tohoto roku bude mše svatá za farníky jednou za 14 dní v Klášteře a jednou v Herálci. Budou se tak střídat mše svaté obětované za živé i + farníky z obou farností.