Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 10. 2021
30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE
10.30za zemřelou manželku Elišku, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci a za živou rodinu
PONDĚLÍ
25. 10. 2021
18.00za zemřelého Antonína Portla a manžele Tománkovy a živou a zemřelou rodinu Portlovu a Leidorfovu
ÚTERÝ
26. 10. 2021
18.00za zemřelou Marii Javůrkovou a rodiče Zástěrovy
STŘEDA
27. 10. 2021
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 10. 2021
Svátek sv. Šimona Kananejského a Judy, apoštolů
18.00za živou a zemřelou rodinu Portlovu, Tománkovu, příbuzné a duše v očistci
PÁTEK
29. 10. 2021
(bl. Marie Restituty Kafkové)
14.00na poděkování za 92 roků života
SOBOTA
30. 10. 2021
18.00s nedělní platností
za Miroslava Dudu a zemřelou a žijící rodinu Dudovu a Ráčkovu
NEDĚLE
31. 10. 2021
31. neděle v mezidobí, Slavnost posvěcení našeho farního kostela
10.30na poděkování za 65 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 10. 2021
30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE
7.30za bratra, rodiče, rodinu Pavlíkovu, Peterkovu, příbuzné a za duše v očistci
9.00na poděkování za 50 let společného života s prosbou o požehnání pro rodinu
PONDĚLÍ
25. 10. 2021
  
ÚTERÝ
26. 10. 2021
  
STŘEDA
27. 10. 2021
18.00za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
ČTVRTEK
28. 10. 2021
Sv. Šimona a Judy
  
PÁTEK
29. 10. 2021
bl. Restituty Kafkové
18.00za ctihodnou sestru Zdeňku, rodné sestry Marii, Annu a Josefu
SOBOTA
30. 10. 2021
17.00KOCHOV za zemřelého manžela, rodinu Pravcovu, Řezníkovu, Šabrňákovu a Novákovu
NEDĚLE
31. 10. 2021
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní (slouží včetně sv. smíření Tomáš Šíma)
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a rodinu Janouškovu (o. Šíma)
  • Vyslechněte dopis o. biskupa: Milé sestry, bratři, ničivé tornádo vyvolalo nečekanou vlnu solidarity. Díky ní se postupně daří následky zmenšovat. Chci poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli postiženi a vykořeněni ze svých domovů. To se projevilo modlitbami, dobrovolnictvím i finančně. Sbírka na pomoc postiženým včetně darů přes portál donátor.cz vynesla 19 milionů. Ve spolupráci s Diecézní charitou vaše dary byly a budou proměněny v účinnou pomoc. Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie. Proto bych rád vyjádřil vděčnost všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří podporovali farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes nejistotu, kterou jsme prožívali.
    Jsou to již dva roky, co byla zrušena zářijová sbírka na účely fondu PULS: na podporu kněží a pastorace, s důvěrou, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží. Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání. Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce: Jedny, které se za zdar díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které službu podporují penězi. Děkuji každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze. Ze srdce každému z vás žehnám. Vás biskup Vojtěch
    A my připojme informaci, že za každého letos přihlášeného donátora farnost dostane 500 Kč navíc. V naší farnosti máme aktuálně 23 oficiálních donátorů. Jsou farnosti, které jich mají již tolik, že dostávali přeplatek zpět. Avšak i v naší farnosti musíme poděkovat za vaši štědrost v hotovostních i bezhotovostních darech i v praktické službě!

  • Milí farníci, při východu z kostela si pro každý dům vezměte pozvánku na plánovanou duchovní obnovu. Vezměte jej, prosím, také těm křesťanům, kteří do kostela nepřicházejí, a nemocným. Těm vyřiďte, že bude obnova přenášena také po internetu.