LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

TOPLIST

TOPlist

 

TELEVIZE TV-MIS.CZ

TV NOE - ON LINE

TV NOE - ON LINE

BIBLE NA INTERNETU

POUŤ PEKAŘŮ 2008/1

POUŤ PEKAŘŮ 2008/2


, Powered by Joomla!

Vánoční besídka - sál kláštera Redemptoristů Tasovice

17.12.2011

fotografoval František Šimík

video Rosťa Lattner

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

-------------------------------------

----------------------------

 

Křtění mladých vín v Tasovicích

16.11.2011

  

Památná lípa ...

06.11.2011

V neděli 6.11.2011 byla také v Tasovicích na náměstí u Obecního úřadu zasazena pamětní lípa Sv. Anežky Přemyslovny. Na jejím vysazení se podíleli místní Redemptoristé ve spolupráci s farností Tasovice, Hodonice, Dyje. Tato akce vychází z projektu České rady dětí a mládeže "STROMY ANEŽKY ČESKÉ" a připomíná 800 let od jejího narození - fotografovala Martina Šustková

  

   

 

Pouť k pramenům Dyje

20.07.2011

Rok 2011 je v rámci jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území - budeme si ho připomínat v roce 2013  - věnován křtu. Znojemská farnost zorganizovala a symbolicky si připomněla toto výročí Poutí k prameni řeky Dyje v Panenské Rozsíčce  u Třeště. Akce se zúčastnili také farníci z místní farnosti - více ve fotogalerii

Křest je začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvíle, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Je to osvobození od hříchu a znovuzrození pro život v Duchu. Křtem jsme přijati do společenství církve a je nám otevřena brána k ostatním svátostem.

„Stát se křesťanem, to vyžaduje už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života v několika úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V každém případě v ní musí být některé podstatné prvky: ohlášení slova, přijetí evangelia, které vede k obrácení, vyznání víry, křest, vylití Ducha Svatého, přistoupení k svatému přijímání.” (KKC 1229 Katechismus Katolické Církve )

 

Voda nás provází od početí až ke hrobu. Od vody plodové, kojenecké, minerální, přes vodu  říční a kolínskou, až k vodě v botách, koleni a na plících.

Pro život duchovně mrtvých stačí vody dvě: ve křtitelnici jako materie očištěnía v slzách jako substance pokání.

 

(Max Kašparů – Šum z pěn)


Je jedna jedinečná voda, která jedinečným způsobem člověka očišťujea ospravedlňuje – a to je voda křtu. Pán Ježíš nám skrze krev prolitou na kříži otevřel cestu ke křestnímu prameni. Právě tou vodou křtu jsme se stali Božími dětmi. Skrze křest už v tomto životě jsme v Boží dlani a otevírá se nám celá věčnost.

Chvíle našeho křtu byla nesmírně vzácná. Určitě tak jako známe datum svých narozenin, měli bychom znát datum svého duchovního narození, datum svého křtu. Proto v rámci přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje máme prožít tento rok jako ROK KŘTU, jako rok, ve kterém si budeme připomínat nejen kdy jsme byli pokřtěni, ale hlavně co se s námi v té chvíli stalo, co nám bylo křtem nabídnuto a darováno.


 

Našlo se v archivu TV NOE

Televizní pořad BEZ HÁBITU: REDEMPTORISTÉ

 --------------------

 

Další fotografie z Národní poutě do Prachatic

02.07.2011

 

 

 Divadlo ožilo - hrál se Cimrman

27.6.2011

V pátek 24. června uspořádalo občanské sdružení Harmonie přírody a kultury ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou a ZŠ Tasovice divadelní představení VIZIONÁŘ autorů Smoljaka a Cimrmana. Diváci v tasovickém kláštěře  Redemptoristů se při velmi kvalitních výkonech všech učinkujících výborně bavili. Fotografie zde

 

Svatoklementská stezka je modrá

20.06.2011

Stezka o délce ca 17 km byla přijata Klubem českých turistů a v těchto dnech byla vyznačena modrou turistickou značkou. Poutníci a turisté tak už na této stezce nemusí bloudit. Během svého putování se nezapomeňte zastavit v klášteře redemptoristů a v kostele sv. Klementa v Tasovicích, jste srdečně zváni.  Základní informace, virtuální prohlídka stezky a fotogalerie: http://www.lidovemisie.cz/cs/st-clemens/virtualni-galerie/turisticko-naucna-stezka - převzato z www.lidovemisie.cz

  

Národní pouť v Prachaticích

19.06.2011

V souvislosti s životem sv. Jana N. Neumanna připravilo město Prachatice ve spolupráci s prachatickou farností a českobudějovickým biskupstvím oslavy k 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna. Součástí oslav byly i doprovodné akce, které vyvrcholily národní poutí do Prachatic, jíž se zúčastnil také filadelfský arcibiskup kardinál Justin Rigali, kterého jmenoval 18. dubna 2011 papež Benedikt XVI. jako svého papežského legáta, spolu s českými a moravskými biskupy. Pouti se zúčastnili také farníci z naších obcí, pro které vypravila místní farnost na Národní pouť autobus. Fotografie (Martina Šustková), video 

Narodil se ve smíšené rodině, jeho otec pocházel z Bavorska a byl punčochář. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích, kde roku 1831 vstoupil do kněžského semináře a kde také přijal nižší svěcení. Pak studoval teologii, filosofii a přírodní vědy v Praze. V Čechách byl tehdy velký přebytek kněží, takže biskup jeho vysvěcení odložil. Neumann se už v Praze naučil anglicky, dopisoval si s americkými biskupy a získal jejich pozvání. Roku 1836 se vydal pěšky do Paříže a protože nestihl dostavník, dále do Le Havru, kde 20. dubna 1836 nastoupil na loď a 1. června přistál v New Yorku. Už 25. června jej biskup Dubois vysvětil na kněze a Neumann odešel jako farář do Williamsville blízko Niagarských vodopádů. Dostavěl místní kostel, založil školu a obcházel farnost o rozloze téměř 1500 km², kde žilo i mnoho německých a italských přistěhovalců. Roku 1840 se vyčerpáním zhroutil a byl převezen do kláštera redemptoristů v Pittsburghu. Po noviciátu byl roku 1842 přijat do řádu v Baltimore v Marylandu, 1844 se stal představeným domu a roku 1847 celé řádové provincie. Neustále cestoval, zakládal školy a kostely a roku 1851 se stal farářem v Baltimore, kde žilo mnoho imigrantů. Napsal a vydal dva katechismy a biblickou dějepravu. Když roku 1852 zemřel biskup ve Filadelfii, navrhl baltimorský arcibiskup Neumanna na toto místo a ten byl 28. března 1852 vysvěcen na biskupa. Za osm let svého působení založil téměř sto škol a přes 80 kostelů, reformoval kněžský seminář a velmi podporoval i jiné řády, které tam tehdy působily. V roce 1854 se vydal do Říma na slavnostní kongregaci a byl přijat v osobní audienci papežem. Na zpáteční cestě se zastavil v rodných Prachaticích a i když cestu tajil, obyvatelé města mu přichystali slavné přijetí, o němž je český záznamv tamní matrice. Po návratu do USA se dále věnoval své práci a 5. ledna 1860 ve věku nedožitých 49 let se na ulici zhroutil a zemřel.

 Jeho sestra Jana byla jednou z prvních českých boromejek a zakladatelka kláštera ‘‘Neumanneum‘‘ v rodných Prachaticích. Už v roce 1886 byl zahájen proces svatořečení, roku 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1977 za svatého. Katolická církev slaví jeho svátek 5. ledna. Ctěn je zejména v USA, České republice, Německu a Rakousku. Je mu zasvěcena řada kostelů a kaplí, převážně v USA. Je pohřben v kryptě National shrine, velkého kostela ve Filadelfii, kde působil a kde je i malé Neumannovo muzeum. Je po něm pojmenována řada institucí, v České republice například Biskupské gymnázium J. N. Neumanna (České Budějovice) či Hospic sv. Jana N. Neumanna (Prachatice), v USA Sts. John Neumann and Maria Goretti High School nebo Neumann University ve Filadelfii. Rok 2011 vyhlásili američtí redemptoristé za "Rok J. Neumanna" a oslavy se mají konat i v Prachaticích.

 

Redemptoristé - misionáři jak je možná neznáte

02.06.2011

Mimo konání lidových misií v ČR, služby ve vlastních farnostech, modlitby, studia a dalších povinností se oba misionáři věnují také pracím kolem svého domu (kláštera), kolem kostelů (5) a far (3). Většinu těžké práce zastane P. Tomáš, něco si bere na starost P. Jiří a občas se zapojí i naši příbuzní a známí, kteří přijíždí do Tasovic. Fotogalerie ukazuje naše poslední práce - stavbu parkovací plochy, úpravu „vinohradu“ či opravu sprchových koutů. Fotogalerie

 

 

Jiří Šindelář CSsR promován doktorem teologie

01.06.2011

promoce2011

Slovo „promoce“ pochází z latinského promotio, od pro-moveo, což znamená „postrčit“ nebo „podpořit“. Slovem „promoce“ se obvykle označuje slavnostní univerzitní obřad udělení akademického titulu. Jak byli noví doktoři „postrčeni“ a „podpořeni“ můžete shlédnout zde:-) Součástí promoce byl i slavnostní slib, který zazněl po úvodních projevech. Úspěšní studenti na něj odpověděli latinským spondeo ac policeor, což znamená „zavazuji se a slibuji“. Nově promovaní doktoři se tímto zavázali, že nezapomenou na institut, kde vystudovali a že budou svá studia správně užívat a doplňovat. Ať jim k tomu pomáhá Bůh!  P. Jiří Šindelář CSsR, animátor misijní skupiny redemptoristů, zahájil studia na Univerzitě v polském Opole v říjnu 2006, jako člen komunity redemptoristů v Králíkách. Po roce byl přeložen do Tasovic u Znojma. Dojíždění na studia pak nebylo snadné, ale jak se říká, „co nic nestojí, za nic nestojí“. Doktorskou práci na téma „Naděje spásy dětí, které umírají bez křtu...“, napsal pod vedením P. Prof. dr hab. Stanislawa Rabieja, děkana teologické fakulty. Titul doktora v oblasti dogmatické teologie mu byl přiznán vědeckou radou Teologické fakulty UO dne 27. září 2010.

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

25.05.2011

Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou uspořádala ve středu 25. května 2011 pod vedením učitelů Junga a Svobody absolventské vystoupení žáků ZUŠ při Základní škole Tasovice. Koncert se uskutečnil v kostele sv. Jakuba Staršího v Hodonicích, Fotografie, video

  

Putování po Svatoklementské stezce

22.05.2011

Putování po Svatoklementské stezce do Dyje - v rámci oslav svatořečení sv. Klementa, rodáka z Tasovic uspořádala místní farnost v sobotu 21. května 2011 pro zájemce z naších obcí putování po stezce K. M. Hofbauera. Trasa vedla z Tasovic podél řeky Dyje do obce Dyje, kde se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskutečnila mše a následovalo malé pohoštění pro účastníky putování. Fotografie (Martina Šustková)

 

Tasovický Tufr v klášteře Redemptoristů

21.05.2011

V pátek 20. května 2011 zněl přeplněný sál kláštera Redemptoristů v Tasovicích hudbou zpěvem a tancem - konal se TASOVICKÝ TUFR. Koštovala se vína místních malovýrobců, vzorků se sešlo více jak 120. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Dyjavánek, lidové tance předvedl taneční kroužek ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou, do historie lidových zvyků v naších obcích přítomné zasvětila Miluška Mitregová. Akce se konala pod záštitou TJ Hodonice a dokonale ji připravili Ivan Bohátka, Jiří Sedlář, Miluška Mitregová a další dobrovolníci. Poděkování patří místní farnosti - (touto akcí se slavilo také výročí svatořečení místního rodáka K.M.Hofbauera) -  za poskytnutí sálu,  a všem vinařům, kteří zdarma poskytli své vzorky vína.- Fotografie z akce -  fotil František Šimík; video (Rosťa Lattner) 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

K.M.HOFBAUER

jeho cesta ...


ŽIVOT FARNOSTI

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

prosinec 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

 

POUŤ SV. KLEMENTA

březen 2015

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

březen 2015

 

PUTOVÁNÍ PO MÍSTNÍCH SKLEPECH

květen 2015

 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

květen 2015

 

EUCHARISTICKÉ EXERCICIE

květen 2015

 

ZARÁŽENÍ HORY

srpen 2015