LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

TOPLIST

TOPlist

 

TELEVIZE TV-MIS.CZ

TV NOE - ON LINE

TV NOE - ON LINE

BIBLE NA INTERNETU

POUŤ PEKAŘŮ 2008/1

POUŤ PEKAŘŮ 2008/2


, Powered by Joomla!
ARCHIV 2015

Pouť Svatého Klementa v Tasovicích

15.03.2015

V sobotu 14.3.2015 se uskutečníla v Tasovicích tradiční Pouť Sv. Klementa na počest tasovického rodáka Sv. Klementa Marie Hofbauera. Od 16.00 se konala v kostele Sv. Klementa mše Sv.. Následovala výstava pekařských výrobků, kde opět dominovali polští pekaři; ale byly zde také vystaveny pekařské výrobky místních pekařů. Akce se setkala se širokým zájmem veřejnosti

Fotografie zde

K čemu je svatý ..... také Klement?

09.03.2015

Ve vyznání víry se modlíme: „Věřím ve společenství svatých…“ Křesťané tvoří společenství s Kristem a mezi sebou. Je to nadpřirozené společenství. Hřích těžký toto společenství narušuje. Takto mluví o společenství svatých papež Pius XII. v encyklice Mystici corporis.

Sv. Pavel ukazuje obraz církve jako tělo, kde Ježíš je hlavou, členové jsou tělem. Křesťané se modlí modlitbu Otče náš, všichni jsou dětmi jednoho Otce. Věřící se také modlí přímluvné modlitby ve mši za všechny, kteří jsou s nimi spojeni poutem víry a lásky. Věřící zde na zemi si mohou vyprosit navzájem dary od Boha. Již ve S.Z. Abraham, Mojžíš, Samuel, Jeremiáš se modlili za druhé. V N.Z. tak činí Ježíš a požaduje tyto modlitby i od apoštolů a křesťanů svých učedníků. Např. sv. Jakub píše: „Modlete se navzájem, abyste došli spásy. Mnoho zmůže vytrvalá modlitba spravedlivého.“ (Jak 5,16)

Věřící mohou dobrými skutky posloužit druhým (vykonanými v milosti), např. skutky zbožnosti, skutky pokání, skutky milosrdenství. I skutky pokání mohou navzájem dostiučinit za hříchy. Na tomto zbožném předpokladu jsou založeny i odpustky. Věřící čerpají z duchovního „pokladu“ pokání a zásluh svatých v církvi k vlastnímu odpuštění trestů za hříchy. Poklad církve, to jsou zásluhy P. Marie, svatých a spravedlivých duší, které byly dosaženy v nadbytku s úmyslem, aby sloužily druhým lidem ke spáse. Proto jsou přivlastňovány členům církve někdy výslovně, někdy nevýslovně.

I úcta k Božskému Srdci slouží mimo jiné smírné oběti za druhé, za vlažné, za nevěřící, a hříšníky… Smírné utrpení je i ve S.Z.: Mojžíš trpí za národ, Izaiáš, Job. Sv.Pavel v Kol.1,24: „Těším se, že mohu trpět za vás…“ Gal.6,2: „Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův…

Do společenství mimo věřících, kteří žijí na zemi patří také svatí v nebi. Církev vítězná v nebi a církev putující na zemi. Církev putující může s užitkem uctívat svaté v nebi a prosit je o přímluvy (kult duliae = úcty). Proto se slaví svátky svatých v církevním roce. Tato úcta je biblicky doložena např. ve Zj 5,8, 6,3: „Andělé a svatí přednášejí Bohu modlitby věřících. Andělé a svatí patří v nebi na Boží tvář.“ Podobné myšlenky jsou u Dan 8,17, Tob.12,16.

V církvi se nejprve jako svatí uctívali mučedníci, později i panny, vyznavači, učitelé církve a další. Skrze svaté se uctívá a chválí Ježíš Kristus. Je to prostřednictví i úcta. Toto prostřednictví svatých i úcta svatých jsou pouze druhotné, podřízené a závislé na Kristově vykoupení. Svatí mají svatost od Ježíše Krista. Svatí nejsou „konkurenti“ Boha, ale jeho krásným květem a plodem Boha oslavující.

Zde se naskýtá otázka: Smí křesťan uctívat obrazy svatých a relikvie tj. ostatky? Ano, ale je to tzv. relativní kult duliae – úcty, že těla svatých byla chrámem Ducha sv. a součástí mystického těla Kristova. Proto i předměty, které s nimi byly ve styku se tím posvětily. Již Izraelité ukazují úctu k tělu spravedlivých: vzali tělo – kosti Josefovy z Egypta do Svaté země, plášť Eliášův „způsobil“ zázrak atd. Proto tím spíše křesťané uchovávali mučednické relikvie ve velké úctě. Skrze relikvie se vzdávala úcta tělu svatého (i jeho duši). Uctívá-li se obraz pak ne obraz sám, ale ten, koho obraz představuje (Ježíš, Maria, svatý). Nejprve měly obrazy smysl poučující, potom teprve se staly symboly úcty těch koho představovaly (hlavně ve Výchovní církvi). Úcta se projevovala i tím, že před nimi hořely svíce, okuřovaly se, líbaly atd.

Věřící jsou dále spojeni s dušemi v očistci, to je církev trpící a pomáhají jim:

  1. Přímluvnými modlitbami, odpustky, dobrými skutky a obětmi.
  2. Almužnami a ostatními skutky zbožnosti.
  3. Zejména obětí mše sv. (jak svědčí staří Otcové Terulián, Cyril Jeruzalémský, Jan Chrysostom, Augustin atd.)

Pomoc věřících se vztahuje na časné tresty za hříchy: mší sv. se promíjejí ex opere operato (tj. jistě). Ostatními dobrými skutky v milosti Boží se promíjejí časné tresty (ex opere operantis = podle velikosti našeho úmyslu a lásky).

I svatí v nebi mohou pomáhat duším v očistci a to přímluvami za duše. Duše v očistci až budou v nebi budou nám velmi vděčně pomáhat. Toto vše je tedy krásné společenství lásky svatých!

Ustavičně jsme zkoušení ... a jak na to?

23.02.2015

„Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel“ (Lk 4, 1-2).

Jako křesťané se v cyklu liturgického roku snažíme napodobovat celý život Ježíše Krista.              Dnes nám evangelium nabízí, abychom spolu se svým Pánem vyšli do pouště, abychom je na ní nechali po čtyřicet dní vodit Duchem svatým a abychom uvažovali o pokušení, které zcela jistě doléhá i na nás.


Kde chybí informace, tam přichází fantazie. My tak můžeme ve ztišení přemýšlet, jak vypadaly Ježíšovy dny, jakou měl žízeň, jak vyhladověl, jak sladké bylo zakoušet niternou blízkost Ducha svatého a Božích andělů. Jakou úzkost prožíval, když k jeho uším doléhal vábivý hlásek pokušitele. Neboť Ježíš „na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 15).

Jak Ježíš překonával pokušení? Obrátil svou mysl k Božímu slovu: „A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ,opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ,přílbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.“ (Ef 6, 10-17)

Druhá účinná zbraň je modlitba. Obracíme se přeci k silnějšímu, než je ďábel, k Bohu. Především v modlitbě Páně prosíme o odvrácení pokušení, které neustále nahlodává hradby kolem města našeho srdce. Katechismus katolické církve nám nabízí ke dnešnímu dni povzbuzující slova: „Právě modlitbou Ježíš vítězil nad pokušitelem hned od počátku a v posledním boji své smrtelné úzkosti. Kristus nás v této prosbě Otčenáše zapojuje do svého boje a do svého smrtelného zápasu. Ve spojení se svou bdělostí nás naléhavě vyzývá k bdělosti srdce. Bdělost je, ochrana srdce‘ a Ježíš prosí Otce, aby nás zachoval v jeho jménu. Duch svatý se snaží tuto bdělost v nás stále probouzet. Tato prosba nabývá svého dramatického významu ve vztahu ke konečnému pokušení našeho pozemského boje; naléhavě prosí o vytrvání až do konce.“ (KKC 2849)

Nikdy nejsme na své pokušení sami. Stále znovu se modlíme: „Otče NÁŠ…“ Pokud nejsme schopni se modlit nebo obstát, hledejme vzájemně pomoc. „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jak 5, 16).

A pokud snad pokušení prolomí naše hradby, pak je to Ježíš, který zacelí naše trhliny, znovu vybuduje mocný val (srov. Žl 8, 3) proti nepříteli, proti tomu, který nám chce nahnat strach, vlévat jed nejistoty, přemáhat nás úzkostí nebo dokonce beznadějí a zoufalstvím.

 

Tříkrálová sbírka

06.01.2015

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10994025275-trikralovy-koncert-2015/31529838008

 

K.M.HOFBAUER

jeho cesta ...


ŽIVOT FARNOSTI

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

prosinec 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

 

POUŤ SV. KLEMENTA

březen 2015

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

březen 2015

 

PUTOVÁNÍ PO MÍSTNÍCH SKLEPECH

květen 2015

 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

květen 2015

 

EUCHARISTICKÉ EXERCICIE

květen 2015

 

ZARÁŽENÍ HORY

srpen 2015