FARNÍ KOSTEL SV.MARKÉTY

Stavební historie, opravy a úpravy, včetně mobiliáře.

Podle záznamů mikulovského kanovníka a zaníceného archiváře Alfréda Macka - dlouholetého faráře v nedalekých Bulharech a Milovicích - na předsádce zdejší farní kroniky, byl první kostel v Přítlukách, zasvěcený slavné světici Markétě, panně a mučednici, zbudován r.1218 péčí tehdejšího vlastníka přtluckého panství, t.j. cisterciáckého opatství na Velehradě, které bylo rovněž nositelem veškerých patronátních práv a povinností vůči kostelu i zdejší faře aždo roku 1784, kdy byl velehradský klášter patentem císaře Josefa II. zrušen a patronát pak převzal státní Náboženský fond.

I když rozsah původního románského kostelíka pravděpodobně ne­přesahoval půdorys současného presbytáře. Šlo nepochybně o objekt relativně významný, protože k jeho konsekraci r.1220 byl pozván olomoucký biskup Robert ze Schauenbergu, kterýjej pak listinou vydanou dne 7.srpna 1222 povýšil na kostel farní. V té době byly ke kostelu v Přítlukách přifařeny rovněž Mašovice, které ležely asi 1 kmna jiho­západ směrem k Podivínu a po r.1300 zanikly.

Velehradské opatství obsazovalo zdejší faru svými řeholními du­chovními; díky tomu pravděpodobně přetrvala v Přítlukách kontinuita katolické duchovní správy i v období válečných a náboženských nepokojů 15. - 17.století,kdy většina kostelů a far v okolí zpustla, a byly k dispozici i potřebné finanční prostředky pro záchovné opravy a postupné rozšíření kostela pro narůstající počet farníků jak z Přítluk, tak i nově založené osady Nové Mlýny a dočasně přifařeného Zaječí.  Ale zprávy o této stavební činnosti se ve farním archivu nedochovaly a příslušné doklady u patronátní instituce přišly zřejmě vniveč při zrušení velehradského kláštera.

R.1754 - Na západní straně lodi kostela přistavěn kůr a v celé lodi položena současná kamenné dlažba.

R.1756 - 62 zámožná obec Přítluky postavila (nebo přestavěla?) vedle kostela čtyřbokou věž, zastřešenou mohutnou bání, ze které vyzváněly 3 velké obecní zvony, největší z nich o váze přes 1000 kg.

R.1779 - kostel byl postižen ničivým požárem; podle kronikáře "vyhořel až do základů". Opravy byly prováděny až do r.1784, kdy byly pravděpodobně narychlo ukončeny provizoriem, protože po zrušení patronátního velehradského kláštera je neměl kdo financovat. - Nouzová řešení oprav stavebních i mobiliáře pak v historii kostela převažovala až k současnosti.

R.1801 - Když v květnu vykonával v Přítlukách brněnský biskup Vincenc Schrattenbach generální vizitaci spojenou s biřmováním, neušel jeho pozornosti velmi zchátralý stav vnitřku kostela a důrazně doporučil tehdejšímu faráři ThDr.Kašparovi Rothovi, aby hleděl dát co nejdříve kostel do pořádku, i za cenu využití základního jmění kostela. Ještě téhož roku dal tedy farář z těchto prostředků - bez přispění státního patronátu - opravit vnitřníomítky a celý kostel vylíčit vápnem.

R.1803 - Farář Roth využil dalších skrovných prostředků z kostelního jmění k restaurátorské opravě starobylé křtitelnice od pozvaného nejmenovaného sochaře.

R.1807 - Nařízena evidence, puncování a zdanění všech stříbrných předmětů ve všech kostelích. Na úhradu vyměřených poplatků odevzdána stará stříbrná monstrance.

R.1810 - V důsledku úhrady válečných reparací napoleonské Francii, placených ve stříbře, vznikl v mocnářství rakouském naprostý nedostatek stříbra pro ražbu mincí. Bylo tedy nařízeno odevzdat do mincoven z kostelů všechny postradatelné předměty ze stříbra, kromě uměleckých unikátů. - Z přítluckého kostela odevzdán 1 stříbrný zlacený kalich, 1 pacifikál a stříbrné mešní konvičky s táckem. Kostelu zůstal 1 stříbrný mešní kalich, 1 stříbrné ciborium a za další stříbrný kalich zdobený drahokamy vyplatil farář K.Roth ze svého osobního "pokladu" náhradu ve stříbrných zlatkách "konvenční" měny.

R.1817 - Vichřice odnesla část střechy kostela, včetně věžky sanktusky nad presbytářem. S přispěním obce byla provedena provizorní oprava a farář Kašpar Roth poslal na Zemské gubernium (patronátní úřad) další žádost o přidělení finančních prostředků na celkovou re­konstrukci zastřešení a ostatní naléhavé opravy. Z Brna se dostavila na místo odborná komise - už desáté od r.1801 - nechala se na faře bohatě pohostit, ale k uskutečnění oprav opět nedošlo.

R.1818 - Z krajského úřadu v Brně se dostavila další komise k posouzení naléhavých oprav kostela v Přítlukách.

R.1819 - V průběhu roku byly konečně uvolněny omezené finanční prostřed­ky od patronátního úřadu a v prosinci byla dokončena obnova krovu kostela. - Na pokrytí střechy dovezla přítlucká obec levně odkoupené staré tašky z demolice františkánského kláštera ve Valticích, zrušeného josefínským patentem a následně prodaného (privatizovaného) ve veřejné dražbě.

R.1820 - Na jaře byly dokončeny pokryvačské práce na kostele, opraveny vnější i vnitřní omítky a celý kostel byl zvenku i zevnitř olíčen 2x vápnem. - Podle zavedených zvyklostí uhradila dodávky všeho potřebného materiálu lednická knížecí vrchnost, obce Přítluky a Nové Mlýny hradily dopravu materiálu a všechny pomocné práce a státní patronátní Náboženský fond hradil práci odborných řemeslníků.

Místní rychtář Bernard Rippel dal na svůj náklad v kostele rozebrat a obnovit zchátralý boční mariánský oltář a renovovat jeho oltářní obraz.

Stará kostnice u kostela, postavená před mnoha lety nejmenovaným místním dobrodincem, byla zbourána, kosti v ní uložené pohřbeny a stavební materiál z demolice využila obec na postavení nové márnice na hřbitově.

R.1821 - Za kostelní stříbro, odevzdané r.1810, dostal přítlucký kostel úhradu ve státních dluhopisech ve výši 80 zlatých "běžné měny", které však nebyly nikdy vypořádány. Boční oltář sv.Mikuláše byl renovován z darů místních dobrodinců.

R.1823 - Při prudké bouřce s hromobitím pukl na věži zvon a byl pak odvezen k mikulovskému zvonaři na přelití. Ten však použil při lití zvonu špatné přísady, a tak měl obnovený zvon "hluchý zvuk". Náklad 300 zlatých na přelití zvonu hradila obec Přítluky. - Zbožnéfarnice pořídily na oltáře ozdobné pokrývky a antependia.

R.1824 - Přítlucký soused Bernard Hann odkázal ve své závěti na potřeby kostela kapitál 200 zlatých, které byly uloženy v obecní pokladně a půjčovány na 5% úrok ve prospěch kostela. Před biskupskou vizitací byla opravena skříň na bohoslužebná roucha v sakristii a opraveno kostelní prádlo.

R.1837 - Varhany na kůru byly v tak špatném stavu,že se na ně už dva roky nedalo vůbec hrát. Byla proto brněnskému varhanáři Frant. Harbichovi zadána stavba nových varhan o proponovaném nákladu 320 zlatých "konvenční" měny. Z toho státní Náboženský fond uhradil 150 zlatých, rychtář Bernard Rippel 50 zlatých a na zbývající částku 120 zlatých se složili farníci a přítlucké obec. Nové varhany zazněly poprvé na svatodušní svátky.

R.1846 - Nedávno postavené varhany začaly vypovídat službu; dle míně­ní tehdejšího faráře Floriána Knela "vlivem dusného ovzduší, které v kostele svým dechem vytvářejí přečetní farníci". Uspořádal tedy účelovou sbírku a i sám přispěl na rekonstrukci varhan.

R.1848 - Při příležitosti svého vyznamenání císařskou záslužnou medailí pořídil zdejší vzorný učitel Ondřej Christen se souhlasem své manželky do kostela 14 obrazů Křížové cesty a sošku Vzkříšeného Krista, které pak slavnostně posvětil podivínský farář a děkan František Binko.

R.1849 - Na obecní věži u kostela pukl prostřední zvon. Po neblahých zkušenostech z r.1823 s mikulovským zvonařem, odvezla obec poškozený zvon na přelití do Olomouce. Po přelití a zvětšení na průměr 83 cm byl obnovený zvon posvěcen přímo u zvonaře olomouckým světicím biskupem Rudolfem Thysibertem, a to ke cti sv. Ondřeje apoštola, Jana Evangelisty a sv. Floriána, dne 30.března 1849. Veškeré náklady uhradila obec Přítluky.

R.1852 - Do menzy bočního mariánského oltáře byl vsazen řádně posvěcený a ověřený oltářní kámen (s ostatky sv.mučedníků - portatilia), aby u něho mohly být slouženy příležitostně mše sv.

R.1860. - Provedena další velká oprava varhan za 120 zlatých, hrazená z velké části příspěvkem obce.

Na podporu dobročinnosti farníků vůči kostelu zavedl nově ustanovený farář Pavel Pudmarčík o nedělních a svátečních bohoslužbách Otčenáš za dobrodince kostela, s jejich jmenovitým vyhlášením.

Slečna Klementina Hanáková darovala látku a krajky na nový červený ornát, Matyáš Riedl uhradil 6 nových rochet pro ministranty a z výnosu kostelního jmění byly zakoupeny 4 červenéa 4 modré ministrantské komže za 20 zlatých.

R.1861 - Z kostelního jmění pořízen černý pluviál za 45 zlatých, bílá štola pro křty a 2 ministrantské komže, vše za 55 zl. Z příspěvku obce zakoupeny pro kostelní kůr dechové hudební nástroje za 27 zlatých.

R.1862 - Z kostelního jmění pořízen damaškový pluviál, 2 černé komže pro ministranty a mešní konvičky.

R.1863 - Kvůli trvajícímu horku a suchu byly pozorovány poruchy varhan v celém regiónu. Udržovací oprava varhan v Přítlukách stála 20 zl. - Při této příležitosti byl do varhan vestavěn další "romantický" rejstřík 'Harmonion,' na který přítlucká obec přispěla 24 zlatých.

R.1664 - Oprava zasklení oken kostela, přestříbřena lampa Věčného světla a kadidelnice s loďkou.

R.1868 - Celková restaurátorská oprava hlavního oltáře, křtitelnice a kazatelny, kterou - podle mínění faráře Ant.Vlacha - velmi kvalitně provedli pozvaní odborníci z Vídně, pozlacovač Alois Mayer a mramorář-štukatér Karel Henze. Na tyto opravy přispěli zdejší farníci ve zvláštní sbírce částkou přes 400 zlatých. Oltářní obraz sv. Markéty renovoval restaurátor Karel Fried z Vídně za dalších 30 zlatých a farníci byli s jeho prací velmi spokojeni a ochotně i na ni přispěli. - Místní zedník Florián Fibich pak celý kostel vylíčil vápnem za 10 zlatých, uhrazených další sbírkou od farníků. - Farář Ant. Vlach k tomu ve farní kronice připomíná, že toto byla první významnější oprava kostela od roku 1754 /kdy byl přistavěn kůr/ a doufá, že jeho nástupci jaksepatří ocení, že toto vše stačil zařídit již v prvním roce po svém nástupu do Přítluk, a hlavně: dokázal si získat takovou důvěru a štědrost farníků, že příslušné nemalé náklady mohl uhradit. Zvlášť jmenuje paní Marii Zipfelovou, kterána opravy přispěla 20 zlatkami ve stříbře = 10% nákladů. - Ve své kritické připomínce k zanedbávání péče o kostel měl farářAnt.Vlach smutnou pravdu: je­ho předchůdci - faráři vynakládali na vymáhání oprav rozlehlých farních stavení tolik úsilí, že na opravy a zvelebování kostela jim už nezbývalo dechu.

R.1869 - Malíř Antonín Ender z Kurdějova provedl restaurátorskou opravu obou bočních oltářů a velkého kříže naproti kazatelně. Na tyto opravy přispěla domkářka vdova Anna Ludwigová 43 zl. a domkář Ignác Hackler 12 zlatých. - Místní služky a dívky z chudších rodin vybraly mezi sebou 30 zlatých na dvě nové červené kostelní korouhve, které pak dal postavit farář A.Vlach na čestnémísto v presbytáři.

R.1870 - Marie Riedlová z Vídně, dcera zdejšího domkáře Frant. Riedla čp. 101, věnovala do přítluckého kostela 73 umělých květin na výzdobu oltářů.

R.1872 - Zednický mistr Florián Fibich z Přítluk opravil fasádu kos­tela s olíčením za 111 zl.30 krejcarů. Většinu ná­kladů uhradili místní domkáři; zámožní majitelé vinic, ačkoliv měli plné sklepy, nepřispěli téměř ničím. Pilně popíjeli dobré vínko a obhajovali se mylnými proklamacemi, že kostel má na potřebné opravy dost vlastního jmění (popravdě neměl žádné: pokud kdysi jaké fundační jmění bylo, zaniklo spolu s patronátním velehradským opatstvím.)

R.1873 - Paní Marie Zipfelová věnovala do kostela 2 mešní konvičky s táckem, vše ze stříbra, v ceně 20 zlatých.

R.1887 - Velká dobroditelka přítluckého kostela, domkářka Marie Ludwigová, odkázala před svou smrtí 23.1edna 1887 finanční prostředky na pořízení velké modré kostelní korouhve, na osazení nového železného kříže se zlaceným korpusem na starém hřbitově a dalších 300 zlatých na pořízení Božího Hrobu, zdobeného skleněnou mo­zaikou.

R.1889 - Z odkazu zemřelého Ondřeje Fibicha čp.8 provedl restaurá­torskou opravu hlavního oltáře a kazatelny pozlacovač Adolf Rabuský z Jihlavy, bratr přítluckého řídícího učitele. - V následujícím roce restauroval ještě oba boční oltáře za 400 zlatých. Na renovaci oltáře sv.Mikuláše přispěla vdova Helena Spatziererová 140 zlatých, na opravu mariánského oltáře vdova Kateřina Fibichova 100 zlatých a zbytek byl uhrazen ze zvláštní sbírky od farníků.

R.1891 - Na 'ženské' (levé) straně byly obnoveny rozpadlé kostelní lavice č.18 a 19. Nové lavice zhotovil místní truhlář Oswald.

R.1893 - Obnovena vazba starobylých mešních knih, opraven nábytek v sakristii.

R. 1894 - Vdova Helena Spatziererová odkázala ve své závěti kos­telu 300 zlatých na výroční zádušní mše za spásu své duše a dalších 100 zlatých na pořízení 2 nových červených kostelních korouhví. - Obnoveno zlacení mešního kalicha, ciboria, pacifikálu a křížku pro zaopatřování, pořízena nová kadidelnice a kropáč; vše uhra­zeno z výnosu kostelního jmění.

R.1895 - Z odkazu zemřelé vdovy Kateřiny Fibichové pořízeno hedvábné velům,ozdobný přehoz na máry, pohřební svícen a kříž ke katafalku, vše za 100 zlatých.

Farář František Tinz začíná kriticky hodnotit snahy svých farníků o zkrášlování kostela: všechno se zlatí a štafíruje a nikdo se vůbec nestará o stav starých nosných konstrukci. Např. dřevěné nosné prvky kazatelny jsou zasaženy hnilobou natolik, že hrozí nebezpečí, že celé kazatelna i s farářem spadne na jeho posluchače pod ním. V klenbě kostela se v důsledku poklesu severní obvodové zdi tvoří zející trhliny, které se evidentně postupně rozšiřují.

R.1896 - Na velmi důrazné a emotivní upozornění faráře Františka Tinze vyslalo zemské místodržitelství do Přítluk odbornou komisi pod vedením inženýra Karla Pětníka k ohledání stavebních poruch kostela. Zjištěný stav byl opravdu vyhodnocen jako havarijní a ko­stel byl na řadu měsíců uzavřen. Bohoslužby se konaly střídavě ve škole, v obecní lisovně či na faře. Pro téměř šedesátiletého faráře to nebyl žádný lehký život a nakonec se z toho nervově zhroutil.

V kostele byly sneseny potrhané klenby celé lodi a presbytéře a nahrazeny trámovým stropem s kazetovým podhledem ve štuku. Šetřilo se ve všem, a tak místo řádného rozložení zatížení na samostatné nos­né trámy pro podhled /"rákosníky"/ a další trámy nesoucí záklop a půdní dlažbu, byly osazeny trámy jediné pro obojí funkci, navíc nadimenzované k mezi únosnosti, nedokonale tesařsky opracované - jak zjistil podrobný průzkum této konstrukce, provedený v r.1999.

Opravy byly zadány hustopečskému staviteli Kopečnému a pokračo­valo se na nich do pozdního podzimu, na vnitřních pracech i v zimě.

Byla též snesena zchátralá konstrukce kůru z roku 1754 a nahra­zena konstrukcí rozměrnější s použitím ocelových nosníků. - Poříze­na též nová kazatelna a provedeno zběžné restaurování všech 3 oltářů.

Na jaře r.1897 byla provedena celková oprava střešní krytiny a dokončeny zbývající vnitřní opravy včetně výmalby, a tak mohl na Hod Boží svatodušní lednický děkan Tomáš Beránek z pověření brněnské bi­skupské konzistoře opravený kostel znovu posvětit pro konání bohoslu­žeb. - Vynaložené náklady na tyto opravy, ani způsob jejich úhrady nejsou ve farní kronice uvedeny: poněkud neurotický farář Tinz měl spoustu jiných starostí s obděláváním farních polí a vinic a v nepo­slední řadě i se svými kaplany, které mu posílalo na výpomoc biskup­ství. Celkovou cenu je možno odhadnout na 2500 - 3000 zlatých.

R.1901 - Toho roku byl pro kostel pořízen nový stříbrný zlacený meš­ní kalich a krásný velký koberec k hlavnímu oltáři. Obojí věnoval ne­jmenovaný přítlucký rodák, t.č. čestný kanovník, děkan a farář v Čes­kých Krutech v Dol. Rakousku.

R.1908 - Hned po svém příchodu do Přítluk objednal nový farář Josef Widerlechner celkovou restaurátorskou opravu hlavního oltáře za 1000 korun rak., hrazenou ze zvláštní sbírky. Dal opra­vit i opadané omítky v sakristii a čistě ji vylíčit, pořídil nový čer­vený ornát a nakoupil kokosové koberce na dlažbu lodi kostela.

R.1909 - Zakoupen nový baldachýn.

R. 1911 - Z výtěžku sbírek opraveny oba boční oltáře a přizdobena kazatelna z r. 1897. Zakoupena též socha Božského Srdce Páně a osazena při kazatelně.

R.1917 - Dne 15.května byly sneseny s věže a odevzdány pro válečné účely 3 zvony v celkové váze 910 kg,za výkupní cenu 3640 korun rak., uhrazenou formou státního dluhopisu. - Nápisy na zabavených zvonech:

Zvon f 95 cm:      LIBORIUS MARTINU IN BRINN 1764

PFARER WINZENCIUS RICHARD

RICHTER ANTON KRÖSEL, BURG.JOHANN RIEDL

GESCHWORENE JOHANNES HAVER, JOHANN RIEDL

DANIEL OSWALD, IGNATZ FIBICH, MATIS STER.

Zvon f 80 cm:      HONORI DEO IN SANCTIS EJUS

VON L.T.STANKE IN OLMÜTZ DER ZEIT JOHANN NELL

ORTSRICHTER FLORIAN FIBICH BAUERMEISTER IN

PRITLACH, UMGEGOSSEN UND VERGRÖSSERT I.J.1849.

Zvon f 62 cm;      SANCTA MARIA,ORA PRO NOBIS

                               MICH HAT GEGOSSEN JOHANN KRAUS

                               IN NIKOLSBURG 1758

Na věži zůstal jen největší zvon f 123 cm a váze přes 1000 Kg:

                               P.- CHRISTOPHORUS GARTNER - CAPELLANUS

                               P.- VINCENTIUS RICHARD - PAROCHUS

                               GESCHWORENE - JOHANN KREITZ, ÄLTERE MARTIN

                               SCHNEIDER - ANDREAS BIRNBAVCH - JOSEF NEV -

                               BERGERMEISTER JOHANN RVTSCHKA

                               ZVR EHRE GOTTES VND SCHVTZ IVNGFRAVEN VND

                               MARTIRIN MARGARETHA MICH HAT GEGOSSEN

                               AM HENKELMAN IN NIKOLSBVRG ANNO 1780

(Tento zvon byl zabaven pro válečné účely r.1942, ale po válce byl nalezen a vrácen do Přítluk.)

R.1922 - Dne 26. srpna byl dovezen nový zvon o váze 514 kg, ulitý u Hillera v Brně na náklad obce Přítluky za 32.942 korun, zasvěcený P. Marii, a byl zavěšen na věž beze všech obřadů, protože obec už na takové parády údajně neměla peníze.

R.1924 - Místní dívky Marie Spatziererová, Marie Schubertová a Marie Vašíčková provedly sbírku po farnosti na pořízení oltářních pokrývek a umělých květin pro výzdobu kostela, které vynesla 906,50 korun.

R.1928 - Na podzim bylo v kostele instalováno el. osvětlení. Náklad včetně přípojky 8200 korun uhradila obec.

R.1929 - Jan Gross z č.p. 42 odkázal kostelu 1000 korun na zakoupení bílého ornátu. - Do sakristie pořízena nová zásuvkové skříň na bohoslužebná roucha za 340 korun.

R.1932 - Po několikaletém úsilí se faráři Františku Sigmundovi podařilo, za pomoci P.Karla Fritschera, senátora ze Svitav, zajistit u krajských a okresních úřadů povolení a finanční prostředky pro naléhavé staveb­ní opravy kostela. - Na základě provedeného ofertního řízení byly práce zadány staviteli Janu Grösslovi ze Zaječí za nabídkovou cenu 16644 korun. - Hlavní opravy trvaly pět týdnů: vyměněna pohnilá okna, opravena fasáda a střešní krytina.

R.1934 - Provedena generální oprava varhan, s doplněním cínových píštal, zabavených pro válečné účely r.1917 od varhanáře Josefa Schnei­dera z Dol.Věstonic za 3825 korun - hrazených z kostelního jmění.

R.1936 - Na věži u kostela dala přítlucká obec na svůj náklad obnovit fasádní omítku za 19.000 korun. Práce prováděl stavi­tel Holubek ze Zaječí.

Na opakované naléhání farníků dal farář provést v lodi kostela dřevěný obklad stěn. Zhotovili místní stolaři Triebel a Schneider za 844 korun, hrazených z darů farníků.

R.1942 - Dne 25.dubna byly pro válečné účely zabaveny s věže u koste­la 2 zvony:

- "velký" o průměru 123 cm, váha asi 1020 kg, ulitý r.1780 v Mikulově.
Tento zvon byl po v
álce nalezen a r.1946 vrácen do Přítluk.

- "prostřední" o průměru 95 cm, váha 514 kg, ulitý r.1922 v Brně.

Před snesením zvonů s věže se naposled vyzvánělo. Po naložení na povozy místní dívky zvony ověnčily na jejich poslední cestu do mezi­skladu v mikulovské vápence. - Ze sanktusky na kostele byl na věž přenesen ponechaný malý zvonek, aby jeho slabý hlas bylo lépe slyšet.

R.1945 - V červnu poškodili neznámí pachatelé vážně varhany na kůru. Před vánocemi byly opraveny nákladem 35000 Kčs.

R.1946 - Na naléhání faráře Frant. Blažka dala obec upravit zpustlé prostranství okolo kostela a vybudovat nové venkovní schodiště. Opra­vena též střešní krytina, včetně dešťových žlabů a svodů, olíčena fasá­da a vysazeny okrasné keře a květiny.

R.1947 - Do kostela pořízen nový Betlém. Náklad neuveden. Varhany opatřeny el.ventilátorem a rozšířeny o další vestavěné rej­stříky. Zhotovitel ani náklad neuveden. - Na varhany hraje místní rolník - samouk p.Bernard Vrbovský.

R.1948 - Pořízena socha Nejčistšího Srdce P.Marie. - Betlém doplněn o další figurky. Náklady neuvedeny.

R.1951 - V kostele zavěšeno 7 obrazů, dovezených ze zrušených klášterů. Převzata též socha sv.Terezie, velký kříž, skříň na bohoslužebná rou­cha, kadidelnice a další předměty. - Opraven zvon umíráček.

R.1952 - Vymalována sakristie a opravena krytina střechy nad ní. Na věži instalovány nové věžní hodiny s el.pohonem a osvětlenými ci­ferníky.

R.1J53 - Místní farnice se složily na zakoupení nového mariánského ornátu. Cena neuvedena.

R.1954 - Varhanář p.Hlaváček, s pomocí faráře Frant.Blažka a varhaní­ka A.Hycla, poopravil a naladil varhany napadené červotočem.Náklad ne­uveden.

R. 1956 - Z darů věřících pořízeno 10 oltářních antependií různých ba­rev. - O úklid a výzdobu kostela se starají matka a sestra nového ad­ministrátora Karla Palaty.

R.1960 - Z darů věřících obnoveno zlacení svatostánku na hlavním ol­táři. Zhotovitel a náklad neuvedeny.

R.1961 - Konstatováno, že spodní plochy vnitřních omítek se rozpadají vlivem značné vzlínající vlhkosti.

R.1966 - Fasádní omítka kostela (naposledy opravená r.1932) plošně opadává, hlavně na západním průčelí. Střešní krytina je opakovaně po­škozována větrem.

R. 1967 - Při příležitosti prováděných oprav střechy kostela v Zaječí byla též nouzově opravena krytina kostela v Přítlukách.

R.1969 - Farář Karel Palata zahájil jednání s Krajským střediskem pa­mátkové péče v Brně o celkových záchovných opravách kostela. Chybí však potřebné minimální finanční prostředky.

R.1970 - Na podnět Místního národního výboru Přítluky provedeno sta­tické zabezpečení věže u kostela. Zhotovitel a náklad neuvedeny.

R.1971 - Obnovena fasádní omítka věže u kostela a olíčena na šedomodro. Osazeny nové okenice ve zvonovém podlaží a vstupní dveře.

R.1972 - Na kostele vyměněny rozbité okenní tabulky.

R.1973 - Z Horních Dunajovic dovezena krytina bobrovka na opravu střechy kostela. Náklady uhrazeny z poskytnutého státního příspěv­ku. Další oprava zasklení oken kostela.

R.1974 - Ve Smlouvě o dílo položili o sobotách a nedělích pokrývači z Okresního stavebního podniku Břeclav novou krytinu bobrovku na ko­stele. Náklady uhrazeny ze státního příspěvku.

R.1975 - Na tento rok byl sice přiznán státní příspěvek na opravu fa­sády kostela, ale nemohl být využit, protože nebylo možno sehnat zhotovitelskou firmu.

R.1976 - Místní farář Karel Palata s administrátorem Karlem Onucou z Podivína nahasili do vykopané jámy u kostela 25q vápna pro pláno­vanou opravu fasády kostela.

R.1978 - Na plánovanou opravu fasády kostela poskytlo Biskupství br­něnské farnosti Přítluky bezúročnou půjčku 60.000 Kčs. - Na doporučení lednického děkana Ant. Landsmanna byly zednické práce zadány Smlouvou o pracovní činnosti sedmičlenné zednické četě z JZD Hraničář v Sedleci u Mikulova, pod vedením p.Václava Bařiny z Bulhar, za smluvní odměnu 49.000 Kčs (bez materiálu). - Potřebné trubkové lešení bylo pozvypůjčováno z farností Šakvice, Bulhary a Dol. Bojanovice. Tato farnost rovněž zajišťovala bez­platně dovoz a odvoz veškerého lešeňového materiálu.

Lešení stavěli: p.Jablonský z Přítluk, p.Konečný z Bulhar, p.Voj­těch Bínek a p.Petr Budkovič z Rakvic. Zbytky staré omítky otloukal převážně vlastoručně farář K. Palata s pomocí p.Přemysla Průdka z Rakvic. Jednorázově vypomohla též skupinka mladých farníku z Břeclavi, které přivezl tamní administrátor Frant. Bublan.

Vlastní zednické práce, včetně olíčení fasády v odstínu světlého okru;zvládla pozvaná zednická parta ze Sedlece během dvou červenco­vých týdnů. - Při tom byla též osazena dvě nová okna sakristie a no­vé dveře vnějšího vstupu na kůr a dveře do skladiště, dodané ze sto­lařské provozovny v Rakvicích. - Umělecký zámečník p.Šebek z Bořitova zhotovil kovanou větrací mříž do vstupu kostela. - Opraveny též místně vnitřní omítky.

R.1979 - Z darů farníků uhrazena první splátka 5000 Kčs na výpůjčku z biskupství. V následujícím roce bylo uhrazeno dalších 10000 Kčs.

R.1981 - Zbývající hrstka věřících a farář K.Palata se složili na úhradu dalších 10000 Kčs dluhu a na žádost faráře biskupství 10000 Kčs prominulo, takže zbývalo k úhradě jen 25000 Kčs.

R.1983 - Z dluhu na Biskupství brněnském uhradila farnost Přítluky dalších 5000 Kčs a biskupství vstřícně prominulo rovněž 5000 Kčs.

R.1984 - Oprava krytiny kostela, poškozené vichřicí, hrazená pojišťovnou. - Splaceno dalších 10000 Kčs z výpůjčky na opravu fasády kostela.

R.1985 - V únoru vichřice opět poškodila krytinu kostela. Oprava uhrazena pojišťovnou. - Brněnské biskupství prominulo 5000 Kčs zbý­vajícího dluhu z výpůjčky na opravu fasády kostela z r.1978.

R.1987 - Další oprava krytiny kostela, poškozené větrem. - U kostela vysazeny okrasné jalovce, které věnoval farář Metoděj Kotík z Křižanova. - Údržbu parčíku okolo kostela převzal do péče MNV Přítluky.

R.1989 - Další oprava střechy kostela po vichřici.

R.1990 - V klenebních obloucích zdiva kostela jsou pozorovány četné trhliny, hlavně v sakristii a na jižní straně lodi kostela. - Vněší a vnitřní omítky jsou postiženy a narušeny značnou vlhkostí, jed­nak zemní vzlínající, jednak srážkovou.

R. 1992 - Administrátor farnosti Ludvík Bradáč zahájil jednání s úřady o financování havarijních oprav kostela, ale bez úspěchu.

R.1994 - Do kostela zavedena přípojka zemního plynu.

Tím končí zápisy o opravách kostela ve farní kronice^a následující údaje jsou převzaty z archivovaného dokladového materiálu a účetní evidence.

R.1995 - Dne 23.8.1995 vydáno Závazné stanovisko OkÚ-RRR Břeclav k plánovaným havarijním opravám krovu kostela.

R.1996 - Poskytnut finanční příspěvek 110.000 Kč ze Střešního fondu Ministerstva kultury na opravu krovu kostela. Dne 20.11.1996 vyhotoven zápis o kontrole čerpání těchto fin. prostřediků. Konstatováno, že byly vyměněny vadné prvky krovu a klempířských prací za 101.168 Kč,fa KONZEA. - Represivní chemické ošetření tesařských konstrukcí krovu oddáleno na pří­ští rok. - Přeložena a doplněna krytina bobrovka.

R.1997 - Firma KONZEA dokončila výměny krovu v rozsahu 1,419 m3 ře­ziva za 26.000 Kč. vč.DPH. - Farnost Přítluky žádá Památkový ústav v Brně o další příspěvek ze Střešního fondu na r.1998 na chemické ošetření krovu kostela dle rozpočtu fy KONZEA na 136.340 Kč. Na r.1997 přiznán příspěvek ze Střešního fondu 25.000 Kč na dokonče­ní výměn krovu kostela, dle faktury firmy KONZEA.

R.1998 - Na dokončení sanace krovu přiznán příspěvek ze Střešního fondu 100.000 Kč a od Okresního úřadu - RRR Břeclav dalších 30.000 Kč.

Dne 15.4. provedeno Výběrové řízeni na chemickou sanaci krovu kostela. Z přihlášených 3 zájemců byla na 1.místě vyhodnocena firma PYRUS Brno,8 nabídkovou cenou 98.872 Kč včet.DPH. Za tuto ce­nu pak byly práce dle SOD 030/98 provedeny a fakturovány a převzaty protokolem ze dne 14.8.1998, s pětiletou garancí na kvalitu díla.

V říjnu objednáno u projektové organizace OK Atelier s.r.o.Břeclav vypracování technické dokumentace pro statické zabezpečení zdiva a zastropení kostela. - Projekt na odvodněni a odvlhčení kostela objednán u odborného projektanta RESAN Brno.

V říjnu provedla pokryvačská firma Havlíček z Vel.Bílovic opravu poškozené krytiny kostela za 1864 Kč.

V listopadu provedla odborné firma G-Radiant z Břeclavi rozvod plynu a připojení topných těles v sakristii. Náklad včetně revizní zkoušky 12.596 Kč.  - Stolař Vlád.Trávníček zhotovil nové dveře sa­kristie.

Dne 10.prosince předáno staveniště stavební firmě Agrostav a.s. Hustopeče na provedení vnitřních oprav sakristie, tak aby bylo mož­no na přechodnou dobu do tohoto prostoru přenést konání bohoslužeb a uvolnit tak prostor lodi a presbytáře kostela pro plánované roz­sáhlé opravy. - Dle ujednání provedeny v sakristii sanační omítky stěn na výšku 180cm,ostatní omítky vyspraveny,osazen nový podhled stropu se sádrokartonových desek. Dále vysekány drážky pro sepnutí zdiva sakristie. - Tyto práce byly dokončeny a předány protokolem ze dne 1.4. 1999. Oproti rozpočtovému nákladu 54.811 Kč vyfakturo­val Agrostav jen 44.000 Kč. -

V zápise z místního šetření dne 4.12. konstatován havarijní stav nosných konstrukcí kostela (zdiva a zastropení). Akceptován návrh ing. Pospíšilové na úpravu terénu odkopem na severní straně a apli­kaci sanačních omítek pro odvlhčení zdiva. Doporučeno též vypraco­vání stavebně-historického průzkumu kostela. - Dne 28.12.1998 uza­vřel Obecní úřad Přítluky smlouvu s Ústavem archeolog. památkové pé­če v Brně na provedení záchranného archeologického průzkumu za pro­ponovaný náklad 5.000 Kč.

R. 1999 byla ve věci záchovných oprav kostela vyvíjena poměrně inten­zivní činnost, jak v technické přípravě, tak ve vlastní realizaci. Dne 14.ledna byla podána na Památkový ústav v Brně opět žádost o fin. příspěvek na havarijní opravu stropu kostela ze Střešního fondu Min. kultury. Dopisem ze dne 17.3. byla tato žádost zamítnuta.

Sdělením ze dne 24.března Okresní úřad - RRR Břeclav přislíbil na opravy v r.1999 fin.příspěvek 500.000 Kč a Rozhodnutím ze dne 6. května byly tyto finanční prostředky přiznány.

Souběžně a prováděnými stavebními opravami v sakristii obnovila firma Josef Cupal z Přítluk elektroinstalaci sakristie včetně hlav­ního rozváděče.

Dne 1.dubna provedena přejímka dokončených oprav v sakristii, které v solidní kvalitě provedli pracovníci firmy Agrostav Hustopeče pod vedením stavitele Mir.Svobody podle SOD č.21/99 ze dne 28.1.1999, a to za vstřícně dohodnutou cenu 44.000 Kč, namísto rozpočtované ceny 54.811 Kč.

Dne 14.1.1999 předložil PhDr.Pavel Borský CSc. cenovou nabídku na vypracování stavebně-historického průzkumu kostela.

Dne 15.1.1999 vydáno Závazné stanovisko Okl5-RRR Břeclav  na statické zajištění sakristie kostela, podle projektu OK-Atelier Břeclav.

Dne 8.3.1999 vydáno Závazné stanovisko OkÚ-RRR Břeclav ke vstupním podmínkám pro zpracování projektů statického za­jištění stropní konstrukce kostela, odvedení dešťových vod a sanaci vlhkého zdiva, a dne 10.3.1999 byla tato dokumentace objednána.

V dubnu dokončen a předložen projekt na odvodnění dešťových svodů a terénu okolo kostela a odvlhčení nadzákladového zdiva . - Rovněž OK-Atelier Břeclav předložil objednaný projekt na statické zabezpečení zdiva a stropní konstrukce lodi kostela, včetně provedeného mykologického a biologického průzkumu dřevěných konstrukcí stropu. Dokumento­váno plošné napadení hmyzem a v místě uložení trámů na zdivo i hloub­kové poškození prvků dřevokaznými houbami, s počínajícím poklesem stropní konstrukce, především na jižní straně a dokumentovány i trh­liny v omítkovém podhledu.

Dne 28.dubna 1999 vydal Stavební úřad v Podivíně svoje Sdělení k ohlášení udržovacích prací na shora uvedené opravy.

Dne 29.4.1999 provedeno Výběrové řízení na dodávku celého sou­boru prací statického zabezpečení, odvodnění a odvlhčení kostela. Ze tří vyzvaných a přihlášených uchazečů byla na 1.místě vyhodnocena na­bídka osvědčené stavební firmy Agrostav a.s. Hustopeče.

Dne 9.7. vydal OkÚ-RRR Břeclav Závazná stanoviska na statické zabépečení zdiva a stropu kostela, dle projektu OK-Atelier Břeclav, a na odvodnění a odvlhčení kostela dle projektu RESAN Brno.

Dne 10.5. předložil restaurátor-kamenosochař Frant. Pavúček z Pav­lova návrh a cenovou nabídku na restaurování křtitelnice z pískovce za 9200 Kč a restaurátorskou opravu kříže v kostele za 800 Kč.

Na Kontrolním dnu 8.7. bylo vzato na vědomí, že po oklepání provlhlých vnitřních omítek na severní straně lodi kostela byl odkryt asfaltový nátěr zdiva. Doporučeno jeho odstranění. Dále dohodnuto provedení cihel­né přídlažby - okapového chodníku v šířce 60 cm po celém obvodu kos­tela.

Dne 18.8. provedl technický administrátor ing.Jan Stejskal proto­kolární přejímku dohotovených prací v I. etapě, od zhotovitelské firmy Agrostav Hustopeče, t.j. statického zabezpečení zdiva /provedeno specializovanou poddodavatelskou firmou SASTA Brno/ , drenážní obsyp se vsakovacím žebrem, od­vedení srážkových vod a otlučení vnějších a vnitřních provlhlých a narušených omítek.

Dne 23.8. vyhotovil PhDr.Pavel Klimeš z Pouzdřan čp.115 odborný po­sudek skladby omítkových plástů interiéru a exteriéru kostela, dle po­žadavku Památkového dozoru. Zjištěno, že všechny omítky jsou novodo­bé, žádné historicky významné omítkové vrstvy ani nástěnné malby ne­byly zjištěny.

Dne 28.7. podána žádost na Okresní úřad v Břeclavi o navýšení fi­nančního příspěvku na r.1999, pro pokrytí úspěšně postupujících prací na opravách kostela. - Dne 21.9. provedena přímo na stavbě kontro­la postupu prací zástupci finančního referátu OkÚ Břeclav a na zá­kladě zjištěných skutečnosti byla žádost o navýšení fin. příspěvku doporučena ke kladnému vyřízení. - V prosinci r.1999 byl pak převe­den na účet farnosti Přítluky další fin. příspěvek Okresního úřadu Břeclav ve výši 300.000 Kč, takže celkový roční podíl OkÚ v r.1999 dosáhl částky 800.000 Kč. - Dle pokladního deníku bylo uhrazeno za opravy kostela v r.1999 807.090 Kč a na účtě farnosti zůstalo pou­hých 2.410 Kč. Určitá část prací,provedených Agrostavem zůstala ne­uhrazena.

R.2000 - V říjnu dokončila firma Agrostav Hustopeče práce na II. etapě plánovaných oprav kostela, t.j.vnější sanační omítku PROFI-PLUS, přídlažbu z cihel po obvodu celého kostela a položeni odvodňovacího kameninového žlabu podél severní strany kostela, pro za­chycení a odvedení srážkových vod se svažitého terénu nad kostelem. Tato etapa prací byla uhrazena jednak z mimořádného příspěvku Ok­resního úřadu Břeclav, poskytnutého v závěru r.1999, jednak finanč­ní pomocí ostatních farností břeclavského děkanátu.

Protože v tomto roce nebyl žádný fin. příspěvek Okresního úřadu na opravy kostela přiznán, požádala farnost na doporučení a s účin­nou podporou starosty obce ing. J. Buchty v říjnu Okresní úřad o poskytnutí příspěvku mimořádného, ve výši 250.000 Kč, pro možnost ne­odkladného zahájení prací na statickém zabezpečení trámových kon­strukcí stropů nad sakristií, presbytářem a lodí kostela, o propoč­tovém nákladu 358.000 Kč.

R. 2001 Pro rok 2001 se uvažuje s dokončením rozpracovaného statického zabezpečení stropů, opravou potrhaných štukatur na kazetovém podhledu stropů lodi a presbytáře, provedením vnitřních sanačních omítek proti vlhkosti a obnovením prosté vnitřní výmalby.

R. 2002 Byla dokončena sanace vlhkého zdiva a oprava fasády. Byl také proveden nátěr fasády.