Svátosti

Církev slaví sedm svátostí - svátost křtu,biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství.

V nich a skrze ně dává Kristus sám sebe lidem. Když přijímáme jeho dary, jsme posilováni ve víře a naději, ve své lásce, a dostává se nám jistoty, že jsme milováni. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy.

Křest

Křtem se stáváme členy Kristovy církve na začátku našeho života. Sdílejí ho všichni křesťané. Křest vytváří osobní vztah s Ježíšem Kristem. Uskutečňuje odpuštění našich hříchů a značí začátek nového života jako bratří nebo sester Ježíše Krista a jako dětí Božích. Křest má věčnou platnost.

Křest dospělých -  lidé, přijímající křest jako dospělí, prodělávají přípravu žadatelů o křest neboli katechumenát, aby se poučili o víře. Začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších velikonoc). Jednotlivá setkání bývají během školního roku na faře jednou za čtrnáct dní v úterý v 19:15 hod.

Katechumenát není omezen pouze na místní farníky. Mohou se účastnit i ti dospělí, kteří dosud nebyli u zpovědi a 1. sv. přijímání, i ostatní zájemci o prohloubení života z víry. K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele nejlépe během měsíce září.

Křest dětí - uděluje se ve vlastní farnosti vzhledem k tomu, že dítě se křtem stává členem farní rodiny. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce.


Před křtem se požaduje příprava rodičů:

- u rodičů, kteří měli svátostný (církevní) sňatek, je jedno setkání dle domluvy před křestní nedělí s místním správcem na faře na Pohankově 18

- u rodičů, kteří neměli svátostný (církevní) sňatek, se koná příprava ve čtyřech setkáních po domluvě rovněž na faře. Kmotrem dítěte musí být biřmovaný katolík, aby byl zajištěn další duchovní růst pokřtěného.

Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na faře. K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově. Ostatní informace se poskytují během přípravy.

Biřmování

 

Ve svátosti biřmování jsou křesťané posíleni a posvěceni dary Ducha svatého. Přijetím svátosti říkám Kristu „ano“ a vyznávám, že jsem připraven se ho zastávat a nezapírat svou víru. Biřmování vkládá do duše duchovní charakter – nezrušitelnou pečeť Ducha svatého, proto ji lze přijmout jen jednou. Svátost biřmování uděluje biskup nebo jeho pověřený zástupce.

 Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti začíná jednou za dva roky na začátku školního roku a bývá jednou za čtrnáct dní večer po domluvě účastníků. Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok a půl (do dalších Svatodušních svátků). Je nutno se k ní přihlásit během měsíce září na faře na Pohankově 18. Příprava není omezena pouze na místní farníky.

 

Svátost oltářní - eucharistie

Eucharistií neboli svatým přijímáním získáváme účast na životě našeho Pána a vytváří se z nás společenství, podílející se na posvátném pokrmu a povinované k oběti Ježíše Krista. V eucharistii se nám zpřítomňuje živý Kristus pod posvěcenými způsobami  chleba a vína. K přijímání eucharistie může jít ten, kdo se nedopustil smrtelného hříchu.

1. svaté přijímání -    příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná vždy na začátku liturgického roku. Jednotlivá setkání bývají ve středu v 16:30 na faře na Pohankově 18. K přípravě je možno přijmout děti, které již absolvovaly minimálně dva roky vyučování náboženství ve škole či jinou odpovídající formu katecheze. K přípravě se děti přihlašují v kostele po oznámení v ohláškách začátkem školního roku.
1. sv. přijímání bývá začátkem června při mši v 10 hodin.

 

Pokání a smíření

Svátost pokání nám sjednává odpuštění a smíření s Bohem. Každý pokřtěný může přijmout svátost  pokání službou kněze, který je k tomu církví výslovně oprávněn. Každý, kdo se dopustil po křtu vážného hříchu, se musí smířit s Bohem a společenstvím věřících před přijetím Krista v eucharistii. Svátost pokání se skládá ze tří úkonů kajícníka - lítost, vyznání vin a zadostiučinění  neboli pokání. Kněz uděluje rozhřešení - odpuštění hříchů, je vázán zpovědním tajemstvím. Přijímat svátost pokání s užitkem může i ten, kdo se dopouští lehkých hříchů.

Svátost pokání  je možno přijmout půl  hodiny přede mší svatou nebo kdykoliv po domluvě s knězem.

Svátost nemocných 

 

Přijetím svátosti nemocných člověk získává naději, sílu a útěchu ve své osamělosti, beznaději a nemoci.

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Je možno dohodnout se osobně v kostele či telefonicky na faře.
Přijetí svátosti nemocných (eventuelně dalších svátostí) v nemocnici se dojednává podle toho, které faře je nemocnice svěřena. Naše farnost má na starosti Domov důchodců na Věstonické ulici. Informace vám poskytnou rovněž v každé nemocnici. Je však lépe svátosti přijmout (je-li to možné) ještě před odchodem do nemocnice - prostředí nemocnice většinou neumožňuje potřebné soukromí a soustředění.
 Společné udělování svátosti nemocných se koná 11. února na Den nemocných. Není třeba se hlásit předem.

 

Pohřeb či kremační rozloučení

O termínu je nutno vždy jednat nejprve s místním knězem. Pohřeb z kostela či z obřadní síně se koná dle dohody kdykoli během týdne, při kremačním rozloučení bývají kněží z naší farnosti k dispozici vždy v úterý. V jiné dny je třeba účast kněze v krematoriu dohodnout vždy výslovně předem na faře. Zádušní mši svatou je možné dohodnout také kdykoli v kostele před anebo po mši svaté v sakristii.

Kněžství

Kněžským svěcením je jáhnům, kněžím a biskupům přidělována zvláštní služba. Svátostné kněžství v církvi má tři stupně - biskupy, kněze a jáhny.  Pro biskupy a kněze platí v římskokatolické církvi celibát - zřeknutí se manželství. Svěcení  vtiskuje nezrušitelné svátostné znamení. Udělovat svátost kněžství ve třech jeho stupních je vyhrazena biskupům. Ti, kteří vnímají povoláni k zasvěcenému životu, ať se kontaktují s místním duchovním správcem.  

Manželství

Ve svátosti manželství si dva lidé navzájem slibují lásku a věrnost. Společenství, které vytvářejí, se stává obrazem našeho společenství s Kristem. Odevzdávají se jeden druhému a takto se stávají jedním člověkem. Manželství je doživotní svazek.  

Manželé skládají během obřadu manželský slib

Já .....
odevzdávám se tobě .....
a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.

Příprava snoubenců začíná po domluvě na faře na Pohankově 18 a obnáší zhruba  pět setkání. Příprava je povinná pro oba snoubence.
K uzavření církevního manželství je zapotřebí, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík, aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci nebo nepokřtění uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!),  aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře.

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž křestní list (nesmí být starší než zhruba tři měsíce), eventuelně, pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti, ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.
Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas - nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem.
O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro náš kostel je to matrika Městské části Brno - Líšeň, na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.


05.09.2005