Kdo je ministrant

Slovo ministrant vzniklo z latinského slova ministrare, tj.  sloužit. Ministrovat znamená tedy sloužit Pánu Ježíši. Slovo je příbuzné se slovem ministr. A být ministrem něco znamená. Nejedná se tedy o službu jako něco podřadného,  naopak je to služba vznešená a také určité privilegium být nejblíže u oltáře.

Papež Pius XII. v encyklice Mediator Dei píše: "K důstojné bohoslužbě nemálo pomáhá pečlivě vybrat spolehlivé a dobře vychované chlapce ze všech společenských vrstev, kteří budou chodit dobrovolně a rádi, a budou s horlivou pečlivostí sloužit u oltáře. Této služby si mají cenit i rodiče."

Ministrování nekončí po mši svaté, ale pokračuje i potom. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády nabízí ministrant svá ústa a ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi, prokazovat jim dobro a vést je k dobrému Bohu Otci.

Použijeme-li ještě naše srovnání s ministrem, nemůže ministr být ministrem jenom v úřadě. Reprezentuje svou zemi a to nese sebou také určité závazky a povinnosti. Podobně ministrant a každý křesťan reprezentuje Ježíše a svou zemi - nebeské království.

Přehled  ministrantských služeb

Čekatel - připravuje se na ministrování (6-12 měsíců). Poté následuje nováčkovská zkouška

Chórista - zúčastňuje se mše v chóru (tj. s ostatními ministranty), zvl. zpěvem

Adjuvant - posluhuje při liturgii bohoslužebnými předměty (kropenka, zvonky)

Intorticiář  - nosí světlo

Ofertor - koná základní ministrantskou službu při mši s obětními dary a patenou

Librista - při liturgii nosí bohoslužebné texty jako např. misál a přímluvy

Minister - dovede připravit a dohlédnout na průběh méně náročných obřadů

Turiferář, navikulář - přisluhují turibulem, navikulí a vélem

Krucifer - nosí kříž, vede průvody, provádí sbírku, umí otevřít hlavní vchod

Recitátor - přednáší kratší texty a komentáře; umí zacházet s audio-technikou

Kantor - zpívá žalmy nebo jiné zpěvy, popř. vede nácvik zpěvu

Ostiář - dovede připravit vše potřebné k bohoslužbě, pomáhá kostelníkovi a je schopen ho zastoupit

Lektor - čte při liturgii biblické lekce, popř. jiné delší texty

Ceremonář - dovede připravit a řídit jakoukoli liturgii

Akolyta - je mimořádným rozdělovatelem eucharistie, zvl. nemocným

Duktor - "starší" ministrant, pověřený službou vedení


20.09.2006