Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 1. 2020
svátek Křtu Páně
10.30na úmysl dárce
PONDĚLÍ
13. 1. 2020
sv. Hilarius z Poitiers
18.00za rodinu Hruškovu, Burianovu a Roháčkovu
ÚTERÝ
14. 1. 2020
sv. Sáva Srbský
18.00za živé a zemřelé rodiny Gruberovu, Střížovu a Zvonařovu
STŘEDA
15. 1. 2020
sv. Pavel Poustevník
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
16. 1. 2020
sv. Marcel I.
18.00za Zdeňka Kosmáka, rodiče, Jiřinu a Karla Mikešovy
PÁTEK
17. 1. 2020
sv. Antonín Veliký
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
18. 1. 2020
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
19. 1. 2020
2. neděle v mezidobí
10.30za manžela Bohumíra, syna Stanislava, rodiče Bártovy a sestry Marii, Boženu a Anežku
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 1. 2020
Svátek Křtu Páně
7.30za Antonína Olšana
9.00za všechny obyvatele farnosti
PONDĚLÍ
13. 1. 2020
Začíná 1. týden mezidobí
  
ÚTERÝ
14. 1. 2020
  
STŘEDA
15. 1. 2020
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na poděkování za 82 let maminky Marie s prosbou o Boží požehnání
18.00za rodiče Prudilovu, Pavlikovy, Voldřichovy a duše v očistci
ČTVRTEK
16. 1. 2020
  
PÁTEK
17. 1. 2020
sv. Antonín Veliký, opat
18.00na úmysly přímluvných modliteb
SOBOTA
18. 1. 2020
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů, začátek týdne modliteb za jednotu
7.30za Františku a Antonína Konupkovy a jejich syna
13.30s ROZLOUČENÍM s pí. Helenou Křížovou z Kladorub
NEDĚLE
19. 1. 2020
2. neděle v mezidobí
7.30za Františka Tichého a rodiče Mrázkovy
9.00za Emila Holka, manželku, sestru a živou a zemřelou rodinu
15.00EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA za jednotu církve
  • V letošním roce se v naší farnosti v rámci Tříkrálové sbírky podařilo vybrat 74 342 Kč! Všem dárcům, ale především organizátorům a koledníkům velmi děkujeme a přejeme mnoho Božího požehnání do nového roku.
  • Příští neděli připomínáme pozvání na ekumenickou bohoslužbu v 15 hodin, kde se budeme s dalšími křesťany modlit za jednotu církve.
  • Vyhlašujeme volby do pastorační a ekonomické rady. Pastorace (tedy péče o spásu naši i všech lidí nám svěřených) i hospodaření farnosti je věcí celého společenství. Úkolem rad je být našimi zprostředkovateli a mluvčími. Mají v nich tedy být ti, kteří k tomu nejenom mají dary a vzděláním, ale také kteří znají co nejvíce lidí a skupin farnosti. Příští neděli dostanete domů lístek, kde můžete navrhnout vhodné lidi. 9. února pak budeme při bohoslužbách z navržených kandidátů volit. Za volby se také modleme.
  • Opakujeme krásné pozvání dnes zakončit vánoční dobu tříkrálovým koncertem v 15 hodin
  • O. biskup nám posílá k přečtení dopis olomouckého arcibiskupa. Celý si jej můžete přečíst na nástěnce: Drazí bratři a sestry, prostor církve je otevřený pro mnoho duchovních společenství. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života takového společenství, staví se mimo společenství církve, to znamená: nemůže platně přijímat rozhřešení ve zpovědi a hodně přijímat eucharistii, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. V naší diecézi působí několik takových nových církví. Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič vystoupil z řádu a založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou v r. 2018 „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem, a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás. Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl v r. 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Prvním patriarchou se stal Eliáš Dohnal z Arcidiecéze olomoucké. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže. Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice v r. 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice samostatnou registrovanou církví a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb. Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny. arcibiskup Jan