zpět na hlavní stránku
Pohřeb otce převora Stanislava Fialy
16. března 2013
 již několik dní­ mrzne a včera napadl sní­h, který se leckde ještě drží na nádvoří­ čeká na účastní­ky pohřbu, kteří se nevejdou do kostela, vyhřívaný stan na všechny potřeby se pamatuje městská policie pomáhá s organizací­ zájezdových autobusů u rakve s ostatky otce Stanislava drží­ čestnou stráž ministrantská schola v kostele je již všechno připraveno
 bratr Jan předříkává svatý růženec v lavicích pro Milosrdné bratry se sešli řeholníci z několika řádových provincií za zvuku  po nich kněží a nakonec schola přináší rakev ornát a kalich na rakvi jako symbol kněžství
 ze sakristie přichází hlavní celebrant světící biskup Josef Hrdlička první čtení z knihy Job čte představený řádu Milosrdných bratří v České republice Martin Macek druhé čtení z listu apoštola Pavla je v němčině evangelium četl jáhen František Bačovský v kázání biskup Hrdlička s dojetím vzpomíná na otce Stanislava jako svého spolužáka v kněžském semináři celý obřad živě přenášela TV21
 klášterní schola se sólisty zazpívala mezi jiným opět Verdiho Sbor Hebrejů začíná bohoslužba oběti modlitba nad dary proměňování ...to čiňte na mou památku... Hle, Beránek Boží...
 přijímání kněží biskup Hrdlička rozdává Tělo Páně biskup Hrdlička rozdává Tělo Páně chvíle ztišení po svatém přijímání závěrečná modlitba otec kapitulní vikář Jiří Mikulášek vzpomíná na otce převora
 modlitba nad rakví pokropení svěcenou vodou okouření kadidlem po ministrantech odcházejí kněží nakonec je nesena rakev otce Stanislava nesou do hrobky čtyři kněží a čtyři řeholníci
 za rakví kráčejí řeholníci poslední modlitby nad rakví a osobní rozloučení spolubratří je také přenášeno televizí po skončení modliteb se do hrobky vydává proud věřících, aby se také s otcem převorem rozloučili jsou mezi nimi lidé ze všech farností, kde sloužil odpoledne se vyjasňuje, i když teplota příliš nestoupá stan je již prázdný
 v hrobce stojí rakev a čeká na zazdění mezi spolubratry, kteří zde jsou již pochováni vchod do hrobky otec Blažej Hejtmánek v zadumání před rakví otce převora nejprve je třeba odkrýt připravený otvor po přeměření se zjistilo, že bude třeba ještě trochu bourat bratří a schola v debatě
 všechny ruce byly zapotřebí, otec převor nebyl žádný věchýtek kvůli úspoře místa musel ještě Milan Kiovský zalézt dovnitř a rakev posunout když už byl uvnitř, tak že tam ještě uklidí Milan s lopatkou Milan zase venku, důkaz, že jsme ho tam nezazdili také bratr Macek s bývalým převorem P. Adalbertem Málkem
 prohlížejí si fotografie na mobilu zedníci usazují první tvárnici teď ještě zapravit spáry zazděno fotografie otce převora zde bude, dokud nebude vyrobena stejná cedulka, jaká připomíná ostatní pochované z Rozhraní se vrátil otec Jan Bezděk
(c) 2011 Marie Kocinová