Opatství Göttweig

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER GÖTTWEIG - Stručné dějiny kláštera
 


     Klášter Göttweig byl založen v r. 1083 pasovským biskupem svatým Altmannem (1015–1091). Byl postaven na hoře (449 m n.m.) ležící 260 m nad Dunajem na jihovýchodním okraji údolí Wachau v Dolním Rakousku. Název této hory Göttweig (Chotwich, Ketwein) – „gottgeweihter Berg“ znamená Bohu zasvěcená hora. Toto místo bylo osídlené už v 6. před Kristem, kdy bylo keltským kultovním místem. Ve 2. a 3. století po Kristu zde sídlili Římané. Svatý biskup Altmann zde v roce 1072 zřídil dům a vysvětil kapli sv. Erentrudy. V roce 1083 pak zde založil samostatný klášter, který i s kostelem zbudovaným ke cti Matky Boží slavnostně vysvětil dne 9. září 1083. Zakladatel musel ve zmatcích boje o investituru mezi císařem Jindřichem IV. a papežem Řehořem VII. opustit své biskupské město Pasov a protože stál na straně papeže, mohl se ve svém posledním úseku života zdržovat jen ve východní části své diecéze pod ochranou Babenbergů. Göttweig se tedy stal jeho útočištěm a novým domovem. Biskup Altmann zemřel v obci Zeiselmauer (v půli cesty mezi klášterem a Vídní) dne 8. srpna 1091 a byl pochován na svém Göttweigu, který dříve založil. Dodnes jsou zde uloženy jeho ostatky.

     Göttweig byl původně středověký obranný klášter. Původní hradní hejtmanství je částečně zachováno vedle dnešní vstupní brány. Dnes po zrestaurování tohoto objektu zde vzniklo sídlo klášterních grafických sbírek společně s Kulturně-vědeckým institutem Dunajské Univerzity Krems. Vedením a správou těchto sbírek a celého centra byl pověřen zdejší mnich historik umění P. prof. Dr. Gregor Lechner. V dobách nouze mohlo okolní obyvatelstvo najít uvnitř hradeb ochranu, což mělo v dobách tureckých válek zvláštní význam.     Zakladatel Göttweigu pasovský biskup sv. Altmann zde založil klášter, do kterého povolal členy řádu Řeholních kanovníků sv. Augustina, augustiniánské kanovníky. Tyto řeholníky však již po 11 letech života na Göttweigu vystřídali v r. 1094 benediktinští mniši z mateřského opatství Sv. Blasien ve Schwarzwaldu (založeno v r. 858). Sv. Benedikt z Nursie (480-547) je nazýván patriarchou západního mnišství, je spolupatronem Evropy a zakladatelem nejstaršího mnišského řádu Západní katolické Církvi – Řádu benediktinů a benediktinek (OSB). Sepsal pravidla společného mnišského života (řeholi) a v r. 529 založil svůj klášter Monte Cassino u Neapole v Itálii, ve kterém byl po své smrti dne 21. 3. 547 pochován. Obsah jeho řehole vystihuje úsloví Ora et labora (Modli se a pracuj). Heslem řádu je novozákonní věta Ut im omnibus glorificetur Deus (A je ve všem oslavován Bůh). Benediktinům se i pro jejich zachovávání zásady setrvávání v klášterním životě na stejném místě - stabilitas loci, podařilo zachovat kulturu antiky až do dneška a to i v době zmatků stěhování národů, válek, revolucí, převratů a reformací. Benediktinský řád dal Církvi velké množství svatých a blahoslavených. Stal se vrcholným nositelem evangelia, hospodaření, vzdělanosti, kultury, umění, a ekonomie. I dnes žijí benediktinští mniši a mnišky ve svých klášteřích na celém světě, kde podle přijaté řehole naplňují své poslání v Církvi.     Prvním benediktinským opatem na Göttweigu byl Hartmann (1094-1114), následovali Nanzo (1114-1125), Chadalhoch (1125-1141) a další. Sv. Bertold, opat z Garsten a sv. Wirnto, opat z Formbachu byli původně zdejšími převory. Z opatství Göttweig byl v r. 1107 založen klášter Garsten a v r. 1114 klášter Seitenstetten. Během staletí klášter prožíval období rozkvětu, klidu, ale i požárů, vpádů a drancování. V r. 1382 udělil papež Urban VI. zdejším opatům právo pontifikálií (používat biskupské insignie, tj. mitra, berla, prsten a pektorál). V r. 1401 udělil klášteru papež Bonifác IX. právo exempce (klášter je vyjmut z pravomoci sídelního biskupa, spadá přímo pod Řím). V 15. století začala za opata Petra II. (1402-1431) druhá stavební etapa kláštera v gotickém stylu), mniši přijali Melckou řádovou reformu. V 16. století klášter utrpěl především nájezdy Turků a následky reformace. Z útrap a těžkostí povstal klášter za opata Michaela Herrlicha (1564-1603). Pozdější opat David Gregor Corner (1631-1648) se stal v r. 1638 rektorem vídeňské univerzity. Asi od r. 1100 stál na úpatí klášterní hory v dnešní obci Kleinwien ženský klášter. Žila zde i sestra sv. Leopolda – Gerbirga a také první německá básnířka – Ava. V roce 1557 odešly sestry do Cely sv. Bernarda k Hornu.

     Klášter byl zpustošen 17. června 1718 ničivým požárem. Pouze chór a krypta kostela, část Křížové chodby, kaple sv. Erentrudy a hradní hejtmanství bylo zachráněno. Pro tehdejšího opata Gottfrieda Bessela (1714-1749), pocházel z Buchen v Odenwaldu, jihozápadně od Würzburgu v Německu, byla tato katastrofa podnětem nově vybudovat celý klášter v barokním stylu a to podle plánů, které vytvořil vídeňský dvorní architekt Johann Lukas von Hildebrandt (1668-1745). Výchozím bodem jeho plánování byl kostel a osmihranná věž na severovýchodě. Z ideálního plánu Hildebrandtovy barokní novostavby komplexu kláštera byla v průběhu 18. století uskutečněna jen jeho část a to především z důvodů vpádů a následných hospodářských škod, Josefinských reforem a napoleonských válek. V budování barokního kláštera pokračovali po smrti opata G. Bessela jeho další nástupci, tj. Odilo Piazol (1749-1768) a Magnus Klein (1768-1783).     Po barokní dostavbě postihly klášter na konci 18. století omezení a zákazy v rámci josefinských církevních reforem. Opatství sice nebylo zrušeno, jako mnohé kláštery v celé monarchii, byl ale omezen počet mnichů, bylo zakázáno přijímat novice, byl zvýšen počet farností, zakázány poutě aj. Po zrušení těchto nařízení císařem Leopoldem II. postihly klášter zase napoleonské války v r. 1805 a 1809, kdy klášter sloužil jako francouzská kasárna. V r. 1810 postihl klášter i státní bankrot (sběr stříbra aj.). Za opata Altmanna Ariglera (1812-1846) byl klášter uveden opět do řádného stavu. V době opata Engelberta Schwerdfegera (1846-1872) dosáhl klášter největšího počtu mnichů – 81. Nastal velký rozvoj studia, vědních oborů a hudby. Někteří zdejší mniši pocházeli z území dnešní České republiky, ponejvíce z Moravy. Např. opati MatyᚠII. ze Znojma (1516-1532), Adalbert I. z Lukova (1886-1923), Adalbert II. z Lančova (1923-1930), Edmund Vašíček z Jihlavy (1947-1949) a další kněží i bratři laici.

     Po relativně klidném období od 1. třetiny 19. století prošel klášter po První světové válce velkými hospodářskými těžkostmi, které byly však úspěšně překonány. Nejt잚í zkouška a největší pohroma pro klášter však byla následující Druhá světová válka. V r. 1938 bylo Rakousko obsazeno hitlerovskými vojsky. Nejdříve musela být zrušena klášterní škola a chlapecký pěvecký sbor. Dne 21. 4. 1939 musel opat Hartmann Strohsacker (1930-1946) s mnichy opustit zabraný klášter. Po stíhání Gestapem ve Vídni uprchl opat s mnichy na klášterní statek Unternalb, kde společně vydrželi až do konce války. V klášteře byl nacistickým režimem zřízen válečný lazaret a Nacistický politický výchovný ústav (NPEA) pod správou města Krems. Po dobití území sovětskou armádou slavilo na Göttweigu zhruba 200 sovětských důstojníků dne 8. 5. 1945 své vítězství. Následně zde bylo ubytováno 3000 sovětských vojáků. Po odchodu vojáků z Göttweigu zůstal klášter zcela zdevastovaný. Místnosti byly zničeny, jejich zařízení bylo vyrabováno, kostel a celý klášterní komplex byl barbarsky poničen . V den patrocinia kláštera a kostela 15. 8. 1945 směl první mnich přijít zpět do kláštera. Postupně se mohli vrátit i ostatní.

     S velkými problémy a těžkostmi se mniši pustili do poválečné obnovy kláštera. Po smrti opata Hartmanna v r. 1946 stáli v čele kláštera a snah na jeho obnovu opati Edmud Vašíček (1947-1949), Wilhelm Zedínek (1949-1971) a Benedikt Ramoser (1971-1973), kteří se svými spolubratry přes velké těžkosti postupně obnovili po velkých válečných škodách klášter i jeho hospodářství. Od té doby je možné přicházet i s novými aktivitami a dále budovat. Od roku 1978 probíhaly intenzivní práce na celkovém restaurování klášterního komplexu k 900. výročí založení Göttweigu. V r. 1983 se konala velká zemská výstava k jubileu 900 let založení kláštera Göttweig. V r. 1994 slavil Göttweig jubileum 900 let trvání benediktinského kláštera – 900 let působení mnichů benediktinského řádu na Göttweigu a na klášterem spravovaných územích. V posledních letech jsou výstavní prostory císařského traktu kláštera využívány k celoročním tématickým výstavám.     Dnes v čele göttweigského kláštera stojí od r. 1973 jeho 64. opat Dr. Clemens Lashofer (nar. 1941), který je zároveň od r. 1982 i předsedou Rakouské benediktinské řádové kongregace. Za úřadem opata je převor a podpřevor. Do kláštera patřilo na jaře r. 2005 celkem 61 mnichů, z toho 46 kněží a 2 jáhni. Filosofii, teologii a další obory studují mniši-klerici na Univerzitě Parise Lodrona v Salzburgu, kde během akademického roku bydlí v Koleji sv. Benedikta, která slouží německy mluvícím benediktinům, ale i dalším řeholníkům. Další studují podle potřeby i v Římě, kde bydlí v mezinárodní studijní benediktinské Koleji sv. Anselma na Aventinu. V opatství sv. Pavla v Římě je nyní novým převorem také jeden z göttweigských mnichů.

     Od začátku však göttweigští mniši působí podle přání zakladatele svého kláštera nejen zde v klášteře, ale také v duchovní správě ve farnostech. Některé farnosti byly ke klášteru přivtěleny už při jeho založení, další klášter získal během staletí, v ostatních farnostech působí mniši podle dohody s biskupstvími. Těchto 44 farností s 3 poutními kostely leží dnes na území arcidiecéze Vídeň a diecézí St. Pölten, Pasov a Brno. Mniši zajišují také duchovní správu u řádových sester. Někteří mniši-kněží dojíždějí do farností z kláštera, další bydlí na svých farách a do kláštera dojíždějí podle potřeby a pastoračních možností. Kromě působení v duchovní správě pracují také mniši (např. P. prof. Dr. Gregor Lechner) v univerzitním školství (Salzburg, Innsbruck), jsou činí ve vědě a v umění. Donedávna byl převor kláštera P. Clemens Maria Reischl i ředitelem Radia Maria, které je rozhlasovou stanicí Katolické církve v Rakousku.     Přímo v klášteře mají mniši také mnoho dalších úkolů: vedení a správa exercičního domu sv. Altmanna, domu pro mládež, péče o hosty, výpomoc v duchovní správě v okolí, péče o umělecké, numismatické a hudební sbírky a grafický kabinet, správa barokní i příruční knihovny, archivu, péče o zahrady a hřbitov, příprava výstav, sympozií, koncertů a různých akcí pro turisty a širokou veřejnost v prostorách kláštera, provoz kostela, příprava liturgie a také zajištění péče a provozu samotného kláštera a ekonomická správa klášterního majetku. V klášteře samozřejmě probíhá formace a výchova mladých řeholníků (kandidáti, novicové, junioři, klerici), klášter je stále domovem a centrem všech göttweigských mnichů. V roce 1991 bylo zdejším opatstvím založeno Převorství sv. Josefa na známém poutním místě Maria Roggendorf nedaleko Hollabrunnu. Zdejší kostel Narození P. Marie byl v roce 1988 povýšem papežem Janem Pavlem II. na basiliku menší.

     Správa kláštera - významného kulturního odkazu, a všech 28 inkorporovaných farností (na trvalo přičleněných ke klášteru v diecézích Vídeň a St. Pölten) vyžaduje značné finanční prostředky. K tomu slouží hospodářská základna kláštera, kterou tvoří především zhruba 5500 ha lesa, klášterní restaurace s velkou vyhlídkovou terasou a krásným výhledem do údolí Wachau, pronajaté zemědělské hospodářství a vinice s klášterním vinným sklepem. Nejvýznačnější hospodářské dvory kláštera byly Brandhof v Nieder-Ranna, Gurhof u Gansbachu, Meidling im Thal a Unternalb. V Unternalbu u Retzu nedaleko rakousko-moravských hranic žili mniši po vyhnání nacistickým režimem v době druhé světové války. Po centralizaci hospodářské základny a správy majetku kláštera už tyto statky nejsou majetkem kláštera.

     Klášter Göttweig je po staletí od svého založení významným náboženským, kulturním, vědeckým i mnišským centrem. Z jeho středu vzešla celá řada řádových i vědeckých osobností. Klášter stále žije odkazem svého zakladatele a v duchu benediktinské řehole i tradic plní své poslání v Církvi.

Více viz:
www.stiftgoettweig.at
www.kloesterreich.at
www.benediktiner.at