Mons. Jan Podveský – nenápadný mučedník

Na stránkách Vyškovských novin se mohli čtenáři v poslední době seznámit s životními osudy dvou osobností, které byli spojeny s obcí Letonice – plk. Františkem Hálou a P. Metodějem Vl. Vitulou, OPraem. Další významnou postavou je někdejší letonický farář Mons. Jan Podveský. I on byl pro svou věrnou službu Bohu a vlasti totalitním režimem a jeho přisluhovači pronásledován, i on trpěl ve vězení i mimo něj, ale i on vytrval v dobrém. Dodnes na něho vzpomínají generace jeho bývalých farníků, žáků a přátel, dodnes trvá živá vzpomínka i v jeho někdejším působišti – v Letonicích.

P. Jan Podveský se narodil 10. 10. 1909 v Bučovicích. Kněžské svěcení přijal v roce 1934 v Brně a působil pak v Jaroměřicích nad Rokytnou, Brně – Obřanech, Kuřimské Nové Vsi a v Letonicích. Ne vždy však mohl pracovat jak by měl a chtěl. Již 1. 3. 1948 byl poúnorovým komunistickým režimem zbaven práva výuky náboženství na školách. V roce 1951 byl STB zatčen v tzv. babickém případu a v roce 1952 byl ve státní proticírkevní razii jako jaroměřický farář odsouzen „za velezradu na 16 let, k pokutě 10.000.- Kčs, ke ztrátě čestných práv občanských a k propadnutí celého jmění“. Byl vězněn v Jihlavě, na Mírově, v Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1963 byl ze zdravotních důvodů z vězení podmíněně propuštěn, pak pracoval v UP v Bučovicích, kde i bydlel v domě č. 75 na Slavkovské ulici. V roce 1974 byl vypovězen z Letonic, byl násilně pensionován.

V roce 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován Kaplanem Jeho Svatosti s titulem Monsignore, v roce 1994 byl biskupem Mons. Karlem Otčenáškem jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapituly Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.

P. Jan Podveský začal zajíždět do Letonic na podzim roku 1966 pro zastupovaní zdejšího nemocného faráře P. Antonína Rimeše. Po jeho odchodu do důchodu dostal státní souhlas k výkonu duchovenské služby a po ustanovení kapitulním vikářem nastoupil k 1. 3. 1967 na místo do Letonic. Během jeho působení v této farnosti se kromě řádné duchovní správy a běžné údržby farních objektů podařilo mnohé. V roce 1968 proběhla oprava krovu a střechy kostela, v roce 1969 pak celková oprava kostela (omítky, rozšíření sákristie, nové věžní hodiny a ciferníky, oprava kaple P. Marie Bolestné aj.). V roce 1970 byly vydlážděny hlavní cesty na hřbitově, byly pořízeny a 18. 10. 1970 slavnostně posvěceny dva nové zvony, byla osazena nová kovaná brána do vchodu kostela. V roce 1971 bylo zavedeno elektrické vytápění kostela, v roce 1973 bylo upraveno osvětlení kostela, byly pořízeny lavičky pro děti. Z hlediska duchovní správy lze uvést, že v roce 1967 bylo 30 křtů, 10 svateb, 20 pohřbů, dětí v náboženství 49 (tj. 58 %). V roce 1968 díky politickým událostem došlo k uvolnění náboženského života. V Letonicích bylo opět slaveno Boží Tělo s průvodem, věřící se zúčastnili uvítání otce biskupa Mons. Karla Skoupého po návratu po 15 letech internace na biskupský stolec v Brně. V roce 1969 bylo 24 křtů, 11 svateb, 14 pohřbů a dětí v náboženství 112. V roce 1970 proběhla čtyřdenní duchovní obnova pod vedením P. Josefa Soukopa, které se denně průměrně účastnilo 460 osob. V roce 1972 bylo v Bučovicích biřmováno 80 biřmovanců z Letonic. K 30. 6. 1974 byl P. J. Podveskému odňat státní souhlas k výkonu duchovní správy v Letonicích a zároveň byl vypovězen z okresu Vyškov. Důvod mu oficiálně sdělen nebyl, skutečnost byla však taková, že se stal tehdejšímu normalizačnímu režimu krajně nepohodlným pro své horlivé působení ve zdejší farnosti a pro dosažené výsledky na rovině duchovní i materiální a pro celkovou oblibu a popularitu. Na jeho odstranění se pak podílel krajský církevní tajemník Dr. Bělohoubek a okresní i místní orgány. Po zásahu kapitulní konzistoře se k 1. 7. 1974 podařilo získat pro něj alespoň načas místo faráře v Brně – Obřanech a oddálit tak jeho odchod do důchodu. K 1. 4. 1975 mu bylo dovoleno na důchod nastěhovat se do opuštěného domu filiální duchovní správy v Kuřimské Nové Vsi, farnost Deblín, kde nadále žil a působil.

Milý otec Jan odevzdal svůj naplněný a ukončený život - srdce, oběti, duši i své přátele Pánu Bohu ve chvíli své pozemské smrti 15. 5. 1994 v Kuřimské Nové Vsi. Pohřben byl na místním hřbitově 21. 5. 1994. Na faře v Letonicích mu bude v neděli 9. června odpoledne slavnostně odhalena pamětní deska s vděčnou a zbožnou vzpomínkou na jeho život a působení.


ZPĚT