Život farnosti Křižanovice u Bučovic

Milí čtenáři,

vstoupili jsme do nového roku 2005 a tak rád využívám nového čísla našeho obecního zpravodaje a předkládám Vám malé ohlédnutí na život naší farnosti v Křižanovicích v uplynulém roce.

Naše farnost, kterou tvoří obec Křižanovice a Rašovice a Jalový dvůr, je od roku 1998 spravována z fary v Letonicích. Bývalý farář P. Stanislav Pravec žije nyní spokojeně v Kněžském domově na Moravci u Křižanova. Pravidelné bohoslužby jsou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích vždy v neděli v 11.00 1x za 14 dní a v úterý v 17.00 v zimním období a v 18.00 v letním období. Slavnosti, svátky, křty, svatby, pohřby, pobožnosti a jiné jsou podle ohlášení. Náboženství pro 1. - 4. třídu v místní ZŠ vyučuje katechetka Drahomíra Šujanová. Starší žáci mají zajištěnou výuku v místě své ZŠ. Nemocní věřící jsou na požádání pravidelně navštěvováni doma k přijetí svátostí.

V uplynulém roce 2004 farníci sbírkami a dary přispěli na pomoc třetímu světu, na charitu, zdravotnictví a pro potřebné. Dále sbírají použité poštovní známky, které pomáhají v misiích. Naše farnost v rámci projektu „Adopce na dálku“ Arcidiecézní katolické charity Praha adoptovala chlapce a dívku z Indie. Jejich podpora je hrazena sbírkami a dary farníků. V chráněných dílnách znojemské charity byly vyrobeny barevné svíčky s obrázkem našeho kostela. Byla slavena hodová mše sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté, slavnost prvního sv. přijímání 4 dětí i slavnost 100. výročí založení SDH v Křižanovicích, mj. za účasti hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka a senátora Ing. Ivo Bárka. Uskutečnil se letní farní tábor v Osové Bitýšce, dětský výlet na konci šk. roku na Pálavu, dále pak svěcení velikonočních pokrmů, společné udílení svátosti nemocných, májové pobožnosti, Veni Sancte na zahájení školního roku a Te Deum na jeho ukončení, dožínková slavnost, slavnost výročí posvěcení kostela, dušičková pobožnost, prodej křesťanské a dětské literatury, setkání seniorů s RTDr. Miroslavem Krejčířem. Mariánský měsíc květen jsme zahájili společnou poutí na Lutršték u Němčan, také jsme putovali do Žarošic. Novokněžské požehnání u nás 3. 8. uděloval a mši sv. slavil P. Oldřich Chocholáč ze Slavkova. Po 57 letech v neděli 30. 5. 2004, bylo v naší farnosti opět udílení svátosti křesťanské dospělosti – biřmování. Z 28 biřmovanců bylo i 5 z Křižanovic a 13 z Rašovic. Biřmování uděloval Mons. Josef Hrdlička, světící biskup z Olomouce. Tato slavnost se uskutečnila za účasti mnoha hostů, okolních kněží, farníků i za velmi pěkného počasí.

V roce 2004 jsme spláceli práce z generální opravy interiéru kostela v roce 2003 (celková cena v roce 2003 byla 953.820,50.- Kč). Kromě splácení (zbývá 110.000.- Kč) dále v kostele v rámci celkové rekonstrukce proběhly tyto nutné práce, opravy či investice: pořízení nových mešních ornátů, opětné uložení prozkoumaných kosterních ostatků v nových rakvích do krypty kostela, instalace 2. části nových kostelních lavic včetně dalších radiátorů ÚT, nové lavice v presbytáři a sedes pro kněze, nový oltářní stupeň, 2 nové stolky v presbytáři, 2 nové lustry v lodi kostela, restaurování bočního svatostánku, sošek andělů, sochy sv. Josefa, sochy Božského Srdce Páně a sochy Piety, nový podstavec pod Pietu, obnova a nová instalace křtitelnice, restaurování 14 obrazů Křížové cesty, doplnění zařízení sakristie a kotelny, nové zpěvníky, výmalba schodiště na kůr, vymalování věže kostela, nátěr kůrové podlahy, zábradlí a dveří, 2 nové prahy a kování, instalace znaků obcí Křižanovice a Rašovice do zábradlí kruchty, doplnění hvězdiček (podle znaku naší obce) do nových lavic a jiné a další. Byl také upraven farní dvůr a zahrada i k veřejnému použití (táboráky pro děti, noční pochody aj.). Za tyto práce v roce 2004 bylo zaplaceno 514.501.- Kč a to z prostředků farnosti, darů a sbírek, Obec přispěla částkou 120.000.- Kč. Všem dělníkům, řemeslníkům, pomocníkům, brigádníkům, dobrodincům a dárcům, Obecnímu úřadu a sponzorům upřímně a srdečně za všechno dobré děkujeme. Po desetiletích volného užívání farních pozemků fotbalového hřiště a okolí, bez nájmu, náhrady či domluvy, bylo konečně až po 15 letech od roku 1989 uzavřeno jednání a alespoň postupné odkupování pozemků Obcí. Další podobné případy se také postupně dořešily. Některé farní pozemky v obci jsou však stále ještě v samovolném držení a užívání, bez řádné náhrady či nájmu, který pak chybí v rozpočtu celé farnosti a kostela.

I v tomto roce 2005 chceme s pomocí Boží a s našim přičiněním pokračovat v opravách a údržbě našeho kostela. Připraveny jsou 2 hlavní projekty: na postupnou výměnu kostelních oken, restaurování a doplnění okenních vitráží, zlepšení izolace a bezpečnosti oken (bezpečnostní a izolační dvojskla) a na restaurování stávajícího hlavního chrámového oltáře. Bylo by potřebné pustit se do obnovy hřbitovní zídky, márnice, konečné úpravy okolí kostela a osvětlení. Ve spolupráci a při jednání s Obcí se řeší obnova pomníku padlých k 60. výročí ukončení 2. světové války a také pořízení veřejného hlavního kříže na novém hřbitově. Řešení úpravy a obnovy prostranství pod kostelem je věcí další spolupráce s Obcí (silnice, stromy, zídky, schodiště). Další práce především v interiéru kostela jsou věcí finančního zajištění. Je připraven projekt na pořízení a odhalení pamětní desky našemu rodákovi P. Janu Číhalovi a zdejšímu bývalému faráři a předsedovi MNV P. Metoději Nebojsovi.

Jde o připomenutí dvou životních příběhů a období a poukázání na stále platný a důležitý odkaz ideálu svobody, práva a demokracie v dnešní společnosti, pro který lidé v minulosti trpěli či byli umučeni. V dnešní době, kdy umírají generace pamětníků, se začíná zapomínat na velké oběti minulých dob, proto je nutné toto dědictví uchovávat a předávat. Přínosem celé akce má být poukázání na utrpení národa v minulosti, poučení mladých a očištění památky obětí nacismu a komunismu. P. Jan Číhal se narodil 22. 10. 1894 v Křižanovicích, po studiích se v r. 1917 stal knězem a působil jako kaplan v Modřicích a v Bučovicích. Stal se předsedou Paxfilmu v Brně. Jeho vlastenecká, kněžská i občanská činnost zapříčinila zatčení gestapem 15. 2. 1941. Byl vězněn v Kaunicových kolejích v Brně a Osvětimi, kde zahynul 29. 3. 1942. P. Metoděj Nebojsa se narodil 4. 7. 1906 v Pavlovicích u Bohdalic, po studiích se v r. 1933 stal knězem a působil ve Slavkově u Brna a od 1. 2. 1942 jako farář v Křižanovicích. Zde byl 12. 5. 1945 zvolen předsedou MNV, úřad řádně vykonával do r. 1946. Po roce 1948 se stal nepohodlným, příliš oblíbeným a nežádoucím, po vyšetřování na StB byl nakonec 12. 5. 1951 zatčen, uvězněn a odsouzen na 5 let. Po propuštění z vězení pracoval jako pomocný dělník v Brně, kde i 18. 10. 1982 zemřel.

Chceme se i letos dále snažit o lepší a dokonalejší způsob křesťanského života v našich rodinách, obci, farnosti a tomu podřídit i všechny další farní aktivity. Navazujeme na všechno dobré a poctivé z minulých let, přidáváme nové a potřebné. Nemáme se čeho bát. Se sv. Pavlem voláme „..běžme o závod a naše oči ať hledí na Ježíše Krista.“ V lednu 2005 proběhla již i kostelní sbírka celé farnosti na pomoc postiženým v jihovýchodní Asii (25.108.- Kč).

Děkuji všem za pomoc, podporu, práci, modlitbu a dobrou vůli v loňském roce 2004. Díky za dobrou spolupráci Obecnímu úřadu a zastupitelstvu, ZŠ i SDH. Prosím o vytrvalost v dobrém i letos. V celém novém roce 2005 vyprošuji všem hojnost Božího požehnání, síly, rady, zdraví, moudrosti a schopnosti pravdivého pohledu na život i svět. K tomu Vám ze srdce žehnám + .


ZPĚT