FATIMSKÝ APOŠTOLÁT MODLITBY

 

Orbis unus orans - Svět sjednocený v modlitbě

 

 

Zájemci o Mariánská večeřadla jsou srdečně zváni do Rudoltlic, kde je vede bratr jáhen Ing. Mgr. Josef Macháček. Konají se vždy 13. den v měsíci v kapli na faře. Začátek je v 17 hodin (asi 2x do roka je v konání večeřadel změna, proto sledujte aktuální pořad bohoslužeb). - Pokud patříte k lidem, kterým je Fatimský apoštolát blízký a byl byste ochotný/á a schopný/á vést dlouhodobě Mariánská večeřadla v Lanškrouně (nejlépe v kostele sv. Václava), zkontaktujte se na faře v Lanškrouně. Děkujeme.

Podmínkami členství ve Fatimském apoštolátu je ochota se denně pomodlit svatý růženec, úsilí o osobní svatost a dle možností účast na večeřadle, kde člen "nabírá" nové duchovní podněty. Animátor si takového člena zapíše a předá jeho data do centra; členové jsou pak zapsáni v tzv. Zlaté knize ve Svatyni ve Fátimě; k členství se vážou prvosobotní přísliby Panny Marie. - Večeřadla nejsou vázána ani na kalendář, ani na farnost, mohou být rodinná, ve společenství, ve farnosti, jako diecézní, každý týden nebo i častěji. Nejsou vázána ani na osobu animátora, která není nezbytná, ale je potřebná vzhledem k organizaci a programu.

Začátkem prosince 2005 v rámci adventní duchovní obnovy, vedené P. Mgr. Pavlem Dokládalem z národního centra Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav, poutního místa, proběhlo v kostele sv. Václava i večeřadlo. - Apoštolát modlitby vychází z poselství Panny Marie, předaných v roce 1917 třem malým dětem, Lucii, Hyacintě a Františkovi v portugalské Fátimě. - Zvláštním vyznamenáním pro účastníky obnovy bylo, že směli uctít ostatky blahoslavených Hyacinty a Francesca po skončení mše svaté v první den obnovy. 

Termín večeřadlo není farníkům příliš známý. 

P. Pavel Dokládal vysvětluje: 

"Pojem večeřadlo je ve vlastním slova smyslu spojen s místem v biblickém Jeruzalémě označovaném Caenaculum. S místem, kde Ježíš se svými učedníky jedl velikonočního beránka a anticipoval svou kalvárskou oběť ustanovením svátosti oltářní (Lk 22,12n), spojujeme biblickou událost Seslání Ducha svatého padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání.

V encyklice o Duchu svatém v životě církve a světa (Dominum et vivificantem) se praví doslova: "Je-li historickým faktem, že církev vyšla v den Letnic z večeřadla, může se také v jistém smyslu říci, že ho nikdy neopustila. Duchovně nepatří letnicová událost jen do minulosti. Církev je stále ve večeřadle a nosí ho v srdci. Církev setrvává v modlitbě, tak jako setrvávali apoštolové spolu s Marií, Kristovou Matkou, a s těmi, kdo tvořili v Jeruzalémě první zárodek křesťanské obce a na modlitbách očekávali příchod Ducha svatého. Církev setrvává v modlitbě spolu s Marií. Toto spojení modlící se církve s Kristovou Matkou je součástí tajemství církve již od začátku" (čl. 66).

Biblické zakotvení společné modlitby ve večeřadle nacházíme ve Skutcích apoštolských 1,13-14.

Největší důraz modlících se ve večeřadle je kladen na jednotu. Samozřejmě mezi modlícími se, ale také ve vědomí, že jsme-li církev, pak se modlíme v jednotě s Petrem, apoštoly a s Marií; tedy se Svatým Otcem, biskupy a následně v jednotě s jejich pomocníky kněžími a s celým Božím lidem. Největší důraz klademe na tuto jednotu v modlitbě. Samozřejmě vnímáme, že církev, mystické Tělo Kristovo, trpí ve svých údech mnohými nemocemi - hříchy. - Hřích rozděluje, Duch svatý sjednocuje.

I když se budeme věnovat vnější podobě uspořádání průběhu modlitební skupiny - večeřadla, mějme na paměti, že vnější uspořádání, tedy co, kdy a jak se budeme modlit ve skupině - ve večeřadle, je záležitost sekundární, druhořadá. To však neznamená, že je zbytečná. Naprosto ne. - Je třeba si však uvědomit, že pojem večeřadlo není spojen jen s určitou konkrétní skupinou, modlící se podle předem daného scénáře, a že když se někdo modlí jinak, již se nemodlí v duchu večeřadla."

 

Myšlenka na zajištění průběhu večeřadel i ve farnosti Lanškroun vedla k požadavku na "okouknutí", jak to dělají jinde. Následuje proto několik fotografií z průběhu večeřadla v sousední farnosti Rudoltice dne 13.12.2005.

 

 

Prohlédli jsme si krásnou, vytopenou kapli: Kříž, socha Panny Marie-Mystické Růže, soška Zmrtvýchvstalého, obraz trním korunovaného P. Ježíše, před zahájením přibyla malá soška Panny Marie Fatimské a schránka se Svátostí. Večeřadlo a bohoslužba slova byla cele v režii rodiny bratra jáhna Mgr. Ing. Josefa Macháčka; na varhany hrála jeho manželka, paní Mgr. Marcela Macháčková. Růžencové rozjímání v intimním osvětlení svíček bylo velmi působivé. (Rudoltice, 13.12.2005)

 

Na otázku po praktických instrukcích P. Dokládal uvádí k průběhu večeřadla:

Každá modlitební skupina, každé večeřadlo, potřebuje animátora; kněze či laika. Ten se postará, aby případní účastníci byli v prvé řadě včas seznámeni s místem, kde bude večeřadlo probíhat a potom s přesným časem, kdy bude začínat. Pokud se jedná o tzv. uzavřené večeřadlo, tedy rodinu či skupinu několika přátel, pak stačí mít jistotu, že všichni ví, kdy večeřadlo začne. Pokud je otevřené, pak je dobré na ně upozornit formou farní vývěsky, časopisu, oznámení a to proto, aby se mohli připojit další zájemci. Dobré je uvést kontakt na osobu animátora, který případným zájemcům odpoví na dotazy. - Podle zvyku a možností může po společné modlitbě-duchovním programu následovat i pohoštění-agapé a přátelské sdílení zkušeností.

Při tzv. otevřených večeřadlech je třeba, aby programovou stránku sledoval místní duchovní správce v návaznosti na pastýřské poslání svého diecézního biskupa.

A model, jak může večeřadlo probíhat? Jedná se o obecný návod, podle kterého se řídí animátoři. Aby bylo skutečně všem pochopitelné, co při večeřadle animátor koná, co je jeho úkolem, přirovnáme jeho službu v modlitební skupině-večeřadle ke službě kněze u oltáře při pobožnosti. Prostě vede průběh večeřadla.

1. Začít zpěvem. Je ideální, podobně jako je tomu při bohoslužbě. Zpívá se z kancionálu, Cantate, s kytarou. Jedna píseň či sloka; je možné zařadit i několik písní - slok.

2. Zahájení křížem. Nikdy nezapomenout. Každé večeřadlo vždy zahajujeme křížem a končíme prosbou o požehnání a požehnáním. Je-li přítomen kněz či jáhen, pak žehná on.

3. Zpytování svědomí, chvály, díky, prosby.  Může být zařazena jistá forma sjednocení s Bohem a s lidmi. Vědomí vlastních hříchů. Je možné zařadit i modlitbu Vyznávám se…., jako při bohoslužbě. - Je možné Pána Ježíše chválit za to, že jsme s ním spojeni. Chválit jeho Matku Pannu Marii, že s ní můžeme tvořit večeřadlo. Je tak možné činit monologem animátora, který má v tomto duchu napsaný, nebo výzvou animátora: nyní se sjednoťme s Kristem a s celou církví, chvalme Pána a Jeho Matku Marii a uznejme, co všechno nás navzájem dělí. - Na tuto výzvu členové večeřadla vlastními slovy děkují nebo prosí Pána za odpuštění; navodit atmosféru společenství - večeřadla, jehož základem je jednota.

4. Četba.  Může být zařazen úryvek četby z Písma svatého. Animátor vybere vhodný úryvek, přečte a nechá chvíli na zamyšlení. Je-li společenství natolik vyspělé, modlí se vlastními slovy nad úryvkem samo. Není-li tomu tak, použijeme buď výkladu, nebo četbu jiné zbožné knihy.

5. Svatý růženec. Jelikož se jedná o mariánské večeřadlo, nejvhodnější mariánská modlitba je svatý růženec. Vědomi si obrovských příslibů Matky Boží a výzev k modlitbě svatého růžence, zařazujeme ve večeřadlech modlitbu pěti desátků radostného, bolestného, nebo slavného růžence. Průběh: animátor nebo jiná pověřená osoba, může mezi jednotlivými desátky přečíst meditaci z jakékoliv vhodné knížky, nebo ji říci vlastními slovy. Po každém desátku je možné zpívat vhodnou píseň nebo mariánské pozdravení Ave. Může se také modlit růženec s rozjímáním, kde před každým zdrávasem je myšlenka z Písma svatého.

6. Přímluvné modlitby.  Po růženci může následovat vlastní aplikace modliteb. Nejvhodnější je vlastními slovy, kdy každý řekne co má na srdci a co potřebuje na přímluvu Panny Marie od Pána Boha. Mohou však být také modlitby napsané na různé úmysly, nebo použít ty, co jsou v kancionálech. Za Sv. Otce, biskupy, kněze, rodinu atd.

7. Modlitba Páně.  Přímluvy je vhodné zakončit zpěvem či recitací modlitby Páně - Otče náš.

8. Organizační sdělení.  Po ní následuje příležitost na různá sdělení a oznámení pro členy modlitební skupiny. Animátor průběžně seznamuje s materiály, které dostává z centra apoštolátu z Koclířova a zároveň reaguje na potřeby farnosti, ve které se večeřadlo schází. Domlouvá plán poutí a aktivit. Po dohodě se členy večeřadla je možné, aby zde z magnetofonového záznamu nebo z videa pustil záznam promluvy či dokument. Fatimský apoštolát je schopen zaslat nahrávky promluv či meditací P. Pavla Dokládala, nebo nabídnout promluvy či pořady od jiných kněží a spiritualit, které šíří prostřednictvím koclířovské prodejny Pastýř a její pobočky v Hradci Králové na Velkém náměstí vedle biskupství.

9. Požehnání. Zakončení prosbou a požehnání či vlastním požehnáním. Na závěr lze zpívat píseň. Zpěv může být zařazen i na jiná místa večeřadla.

Tento program se dá různě upravovat; je však třeba stále dbát na jeho přesný začátek a přibližný konec. Základní čas trvání je cca jedna hodina. Po ukončení lze setrvávat dále v rozhovorech, či podle možností v dalších modlitbách a pobožnostech, kterých se zúčastní všichni členové, nebo jen někteří.

Poznámka: doporučuje se brát ohled podle našeho vidění na „méně zbožné“, kteří by se rádi k večeřadlu připojili, ale nejsou schopni či ochotni setrvávat na delších modlitbách. Pamatujme také na získávání dalších, kteří se k nám připojí. Uvědomujme si, jak je důležité se modlit ve večeřadle otevřeni působení Ducha svatého. - Pořadí a průběh je možné měnit. Méně zkušený animátor může mít předem všechno doslova napsané a jen číst a vést večeřadlo.

 

V lanškrounské farnosti zatím animátora nemáme. 

V současnosti farníci z Lanškrouna a okolí jezdí na první soboty poutním autobusem do fatimského centra v Koclířově. Pravidelný odjezd je ve 13.00 hodin od kostela sv. Marie Magdalény. Zúčastňují se pravidelného odpoledního programu, kterým je večeřadlo s mariánskou promluvou, po němž následuje mše svatá a prvosobotní mariánská pobožnost s adorací a požehnáním Nejsvětější Svátostí.

 

 

stránky maďarské  Blue Army s mnoha hezkými obrázky: Mária Kék Hadserege – „Fatima-Világapostolátus“  

stránky švýcarských Němců:  Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz

 

homepage