paralelní stránka

NEJČISTŠÍ SRDCE PANNY MARIE

NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE

Památka Nejčistšího Srdce Panny Marie a první soboty

 

Vyznavačem Mariina Srdce byl už sv. Augustin, sv. Bernardin Sienský, sv. Ignác z Loyoly a sv. František Saleský. Do katolické liturgie ji uvedl sv. Jan Eudes (1601-1680), inspirovaný Marií des Vallés, duší-obětí, kterou poznal při misiích v Normandii. Tato duše byla podivuhodnou Ježíšovou důvěrnicí jako sestra Markéta Maria Alacoque. Na své opravdové rozšíření však musela pobožnost čekat až do moderní doby. V r.1925 požádala P. Maria Lucii, vizionářku z Fatimy (František a Hyacinta již byli mrtvi; svatořečeni byli 13.5.2000 ve Fatimě), o prvních pět sobot na smír za rouhání a nevděk. P. Maria řekla: „Řekni všem, že kdo se během pěti měsíců v roce v první sobotní den vyzpovídají, půjdou k přijímání, pomodlí se růženec a čtvrt hodiny stráví v mé společnosti meditací nad mystérii růžence s úmyslem, aby mi poskytli důstojnou nápravu, slibuji, že budu přítomna při jejich smrtelné hodině se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duší.“ Tak vedle Ježíšových prvních pátků vznikl i kult mariánských prvních sobot. Počet sobot byl později P. Ježíšem zvýšen na devět shodně jako u prvních pátků.

Při zjevení 15.8.1942 sestře Natálii P.Ježíš pootevřel plášť Svaté Panny, aby ukázal Srdce své Matky, a řekl: „Tak, jako svým narozením jsem se světu představil prostřednictvím Neposkvrněného Srdce mé Matky, právě tak prostřednictvím téhož Srdce duše dospějí k mému Srdci. – Hle, Neposkvrněné Srdce, v němž jsem učinil sídlo milosti pro svět a duše! Toto Srdce je bezpečný pramen mých milostí, které z něho vyvěrají pro život a pro posvěcování světa. Protože Otec mi dal všechnu moc na nebi i na zemi, Neposkvrněné Srdce své Matky jsem nadal mocí, která zvítězí nad hříchem a světem. Má dcero, prostřednictvím Markéty (Alacoque) jsem celému světu dal velké sliby. Ale protože jsem ve své dobrotě nekonečný a v milosti nevyčerpatelný, nyní slibuji ještě více. Touží-li duše po tom, aby se mé sliby na nich splnily, nechť milují a uctívají Mariino Neposkvrněné Srdce. Dosvědčí to tak, že mě budou přijímat ve svatém přijímání po přípravě plné pokání po devět prvních sobot po sobě následujících měsíců, tak jako po oněch devět prvních pátků v měsíci, a to se záměrem, aby ve spojení s Neposkvrněným Srdcem mé Matky byly mému Božskému Srdci poskytovány skutky pokání.“

Invokace vhodná pro toto sobotní svaté přijímání: „Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina toto svaté přijímání jako pokání a nápravu všech urážek, jimiž tě lidstvo nepřestává zahrnovat.“

(Osoby, které se zpovídají před prvním pátkem měsíce, se nemusí v sobotu znovu zpovídat, pokud zůstaly ve stavu milosti; padne-li první sobota na první den měsíce a předchází-li tedy prvnímu pátku, je třeba se zpovídat, je-li k tomu příležitost.)

 

Zaslíbení Neposkvrněného Srdce Panny Marie (daná P.Ježíšem sestře Marii-Natálii 15.8.1942)

 

1. Všechno, oč duše prosí mé Srdce skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, budou-li o to prosit s důvěrou.

2. Za všech životních okolností pocítí podporu a požehnání mé Matky.

3. V těchto duších i v jejich rodinách zavládne mír, porozumění a láska.

4. V rodinách nebude ani pohoršení, ani zklamání, ani nespravedlnost.

5. Manželé se nerozvedou; rozvedení se zase vrátí k sobě.

6. Rodiny budou žít ve shodě a vytrvají v pravé víře.

7. Matky v požehnaném stavu se budou těšit zvláštní ochraně mé Matky a dostanou všechno, oč budou pro sebe a své dítě prosit.

8. Chudí naleznou příbytek a potravu.

9. Duše najdou zalíbení v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřátele.

10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když bude za ně novéna konána jinou osobou.

11. Hříšníci neupadnou znovu do svých hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.

12. Kdo tuto novénu vykonává ve stavu milosti, ani potom nebude mé Srdce urážet těžkým hříchem, a to až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)

13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, vyvázne nejenom z věčného ohně, ale z i ohně očistce.

14. Vlažné duše zahoří zápalem a v horlivosti vytrvají a v krátké době dosáhnou velké dokonalosti a svatosti.

15. Když tuto novénu vykonají rodiče nebo některý člen rodiny, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

16. Z mladých obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.

17. Ti, kteří ztratili víru, ji opět naleznou, a bloudící se zase vrátí do pravé Církve.

18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrní svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.

19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i hmotných záležitostech.

20. Duše budou snadno unikat pokušením těla, světa a satana.

21. Pyšní se rychle stanou pokornými a nenávistní se nechají přemoci láskou.

22. Horlivé duše zakusí sladkost modlitby a obětí; nebudou zneklidňovány ani strachem, ani pochybami.

23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

24. Umírající budou uchopeni velkou touhou po věčném životě a odevzdají se do mé vůle, umírajíce v náručí mé Matky.

25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.

27. Duším, které touží po dokonalosti, se dostane cti, že obdrží hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28. Ať už budou nemocné nebo se těšit úplnému zdraví, bude je doprovázet jistá vnitřní i vnější radost a uspokojení.

29. Duše zamilované do duchovního života obdrží milost, aby bez zvláštních obtíží neustále prožívaly přítomnost mé Matky i mou vlastní přítomnost.

30. Duše, které pokročily v mystickém sjednocení, obdrží milost, že budou pociťovat, že nežijí samy, aleže v nich žiji já – to znamená, že to já miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Budou prožívat zázračnou zkušenost pocitu, že všechno, co je v nich dobrého, krásného, svatého, pokorného, mírného, poslušného, šťastného a velkolepého, jsem ve všem a vždycky já sám, všemohoucí, nekonečný Pán, jediná Láska, jediný Bůh.

31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako čisté lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.

32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým, se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.

33. Duše zamilované do duchovního života budou rychle postupovat v praktikování víry a ctnostného života.

 

K těmto Ježíšovým slibům připojila Panna Maria svůj „VELKÝ SLIB“:

 

„Každou první sobotu v měsíci budou brány pekla zavřeny. Očistec otevře své brány a mnoho duší bude přijato v nebi. Toto je účinek milosrdné lásky mého Syna, který ho použije, aby odměnil duše, uctívající mé Neposkvrněné Srdce.“

 

 

Loretánská litanie

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, -

Bože Duchu Svatý, -

Bože v Trojici jediný, -

Svatá Maria, - oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko, -

Svatá Panno panen, -

Matko Kristova, -

Matko božské milosti, -

Matko nejčistší, -

Matko nejcudnější, -

Matko neporušená, -

Matko neposkvrněná, -

Matko láskyhodná, -

Matko obdivuhodná, -

Matko dobré rady, -

Matko Stvořitelova, -

Matko Spasitelova, -

Panno nejmoudřejší, -

Panno úctyhodná, -

Panno chvályhodná, -

Panno mocná, -

Panno dobrotivá, -

Panno věrná, -

Zrcadlo spravedlnosti, -

Trůne moudrosti, -

Příčino naší radosti, -

Stánku Ducha Svatého, -

Stánku vyvolený, -

Stánku zbožnosti, -

Růže tajemná, -

Věži Davidova, -

Věži z kosti slonové, -

Dome zlatý, -

Archo úmluvy, -

Bráno nebeská, -

Hvězdo jitřní, -

Uzdravení nemocných, -

Útočiště hříšníků, -

Těšitelko zarmoucených, -

Pomocnice křesťanů, -

Královno andělů, -

Královno patriarchů, -

Královno proroků, -

Královno apoštolů, -

Královno mučedníků, -

Královno vyznavačů, -

Královno panen, -

Královno všech svatých, -

Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného, -

Královno na nebe vzatá, -

Královno posvátného růžence, -

Královno rodin, -

Královno míru, -

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi.

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi.

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, - aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Prosíme, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života; skrze Krista, našeho Pána. -  Amen.

 

 

homepage