DĚKANSKÝ KOSTEL SV. VÁCLAVA 

  HISTORIE KOSTELA, FARNOSTI A REGIONU

  EXTERIÉR KOSTELA

INTERIÉR KOSTELA  

POHLEDY Z VĚŽE

TECHNIKA V KOSTELE PROMĚNY BĚHEM LITURGICKÉHO ROKU

 PROHLÍDKA EXTERIÉRU KOSTELA

Přijměte pozvání k prohlídce exteriéru našeho děkanského kostela sv. Václava v Lanškrouně. 

Než ji nastoupíme, seznamíme se se stavebními dispozicemi kostela a jeho uspořádáním. Naše první zastávka proto bude u plánu jeho půdorysu.

 

 

 

 

   

     

Půdorys kostela

Kostel, pocházející z první poloviny 14. století, je sálová stavba, orientovaná (s oltářem na východ), k níž na severu přiléhá boční loď, na východě hluboký presbytář. Před západním průčelím je věž s bání a lucernou. Vnějšek kostela není členěný. Presbytář má opěrné pilíře, které byly nově upraveny.

Loď je o třech polích. Boční zdi s opěrnými pilíři jsou zachovány ze starší stavby. Uvnitř jsou proti opěrákům představeny pilíře s pilastry, nesoucí příčné a podélné pásy. Pole jsou zaklenuta křížově. Triumfální oblouk je půlkruhový. U západní stěny je kruchta vypjatého půdorysu, na třech obloucích, křížově podklenutá. Balustráda je členěna pilastry a ukončena římsou. Loď byla do dnešní podoby upravena v 19. století.

Presbytář se skládá ze dvou obdélníkových polí zaklenutých křížově a v závěru půdorysu pěti stran osmiúhelníku. Klenby jsou žebrové, vyšší než klenby lodi. Žebra jsou úzkého hruškovitého profilu na širokém těle a sbíhají se na polygonální konzoly, z nichž střední pár je zdoben drobnými arkádami, ostatní vodorovnými žlábky. Svorníky závěru a přilehlého pole jsou terčové, svorník druhého pole válcový. V závěru jsou čtyři hrotitá okna, nově upravená. Zazděné okno v ose bylo při opravě v r. 1998 obnoveno. Zvenčí neodsazené opěráky z druhé poloviny 14. století.

Na severní straně přiléhá ke kostelu vedlejší loď, otevřená do hlavní lodi dvěma oblouky. Je rozdělena pásem, vycházejícím z opěrného pilíře hlavní lodi na dvě pole, sklenutá křížem. V polích jsou okna ukončená segmentem ve dvou patrech. Přístavba je z r. 1653.

V plánu (z r. 1929) není zakreslena Getsemanská zahrada, drobná stavba u jižní stěny hlavní lodi, přistavěná  r. 1926; naopak je zakreslena vpravo od presbytáře bývalá kapitulní síň kláštera, sloužící za zákristii, dnes obřadní síň zahrnutá do areálu zámku.

 Kostel sv. Václava je nejvýznamnější městskou dominantou; prohlídku proto zahájíme pohledem z dáli, postupně se ke kostelu přiblížíme a obejdeme ho, až se přiblížíme k samému chrámovému tělesu.

Východní pohled od sídliště u papíren nám odhaluje kostel v majestátu historicky nejstarším. Mohli bychom ho nazvat lanškrounskými Hradčany. Kostel se vypíná na vyvýšenině, je ohrazený zachovalým zbytkem  městských hradeb místy až 8 m vysokých a celek je uzavřen budovami zámku a školy. Zatím tento pohled ještě nebyl poškozen necitlivým umístěním nové zástavby a snad se tak nestane ani v budoucnu.

Každodenně v poledne při Anděl Páně, v pátek ve 3 hodiny odpoledne a před bohoslužbami můžeme slyšet harmonicky sladěný hlas jeho tří hlavních zvonů z věže vysoké 26 m, jak se rozléhá do dáli. 

 

 

  

 

  

 

 děkanský kostel sv. Václava jako dominanta městského panoramatu

kostel ve středověkém hávu

zbytky městského opevnění

Jižní pohled přes a ze zámeckého parku u Třešňovecké ulice nabízí pohledy na rekonstruované hospodářské budovy zámky, nyní klubovny a učebny, a na presbytář kostela a věž. Po jižním obvodu parku vedl chodník s dnes nepřístupným vchodem do zámeckého areálu. Na severním okraji parku je zbytek hradeb; můžeme se podívat dolů na střechy domů a do provozů papíren. V první polovině 20. století zde stával pomník dolnotřešňoveckému rodákovi, biskupovi v Litomyšli a Olomouci a arcibiskupu v Magdeburgu, Petru Wurstovi-Jelitovi. Po válce byl odstraněn. Park čeká na zahradnické úpravy.

 

 

 

 

  

  pohled na věž přes presbytář

  kříž nad presbytářem kostela

  

 lucerna na věži

detail kříže

kříž nad presbytářem zezadu

věž

zámecké hospodářské budovy, dnes učebny; vlevo průchod na zámecké nádvoří (uzavřený)

hradby z parku

vypadlý kámen

býv, zámecká kovárna

Nejznámější a nejkrásnější pohled však nabízí Jiráskovo náměstí. Zde můžeme obdivovat celou středověkou dispozici areálu, kostela, kláštera-zámku a děkanství, dnes navíc citlivě dotvořenou mariánským středem náměstí s Madonou a fontánkami.

 

 

 

 

  

  

  

pohled z věže kostela  

Kostel v nestandardní dobu

noční osvětlení kostela

... a když je zaváté a překryté vrstvou sněhu

rozbřesk

(bez osvětlení)

zimní východ slunce

 

kostel za ranního rozbřesku (7.1.2006) - kromě hromad sněhu, vyhrnutých těžkou technikou, si můžeme všimnout pilířů hlavní lodi, jak vystupují citlivě z chrámového tělesa, a připojení zámku ke kostelu, také nepřehlédneme přístavek za křížem, kterým je schodiště na kúr

Projdeme-li do nádvoří zámku podél Kulturního centra, otevře se nám výhled na presbytář s vysokými okny a opěrnými pilíři.

 

 

 

 

 

  presbytář se štíhlými, vysokými okny

ze zámeckého dvora

ne, mniši tyto lustry tenkrát neměli...

průhledy na vitráže protilehlých oken bývalé kapitoly na Jiráskově náměstí

Projít kolem celého kostela není možné... vrátíme se a prohlédneme si zbytek obvodu kostela z prostoru uzavřeného ochrannou mříží. Je to nejužší místo mezi chrámovým půdorysem a zachovalým městským opevněním.

 

 

 

zahrazený vstup do prostoru mezi kostel a městské hradby

zvláštní vchod do boční lodi (uzavřený, nepřístupný) se smrčky k vánoční výzdobě

těsné doteky kostela a zvláštní školy

výšková značka státní nivelace vedle Getsemanské zahrady

přístavek u zákristie

A nyní projděme kolem kostela co nejtěsněji. Vidíme hladké zdivo, ale upoutává Getsemanská zahrada, drobná přístavba k Miléniu sv. Václava (tisící výročí jeho smrti) se sousoším Pána Ježíše, který se potí krví, a tří apoštolů, kteří spí. Scénu doplňují dva andělé, kteří Spasitele posilují; jeden mu ukazuje kříž jako na výkupný nástroj, druhý přináší kalich s vínem pro posílení. Zahrada je sice nyní zajištěna mříží, přesto je často poškozována vandaly.

 

 

 

klenutý zbytek po klášteru

přístavek Getsemanské zahrady z Milénia roku 1929

pohled vzhůru 
od Getsemanské zahrady

věžní okno s technikou

Getsemanská zahrada

pohledy vzhůru

kostel sv. Václava

kříž z roku 1880

detail na kříži: Panna Maria Bolestná (Mater Dolorosa)

 

Kříž před kostelem

hlavní vchod

ozdobné dveřní kování

průhled do interiéru

Došli jsme k hlavnímu vchodu, můžeme nahlédnout dovnitř...

Tady naše prohlídka exteriéru děkanského kostela sv. Václava končí. Jistě se vám líbil, i když z vnějšku zvlášť významně architektonicky vyzdoben není. Prohlídka však skončit nemusí - kdo chce, může vstoupit dovnitř.

 

homepage    farnost Lanškroun